IX ÉPOCA

2.8.06

O PXOM de Vigo non se aprobará nesta lexislatura

Ou tal vez nunca

A incompetencia, retrasos e irresponsabilidade do equipo redactor do PXOM e dos seus principais valedores o BNG e o PP de Vigo, coas cabezas visibles de Xabier Toba Girón e José Manuel Figueroa Vila, vailles costar caro. A chapuza de Plan que bate o record español (Marbella á parte) de alegacións e informes técnicos negativos e que acumula como único informe favorable o do propio equipo redactor, acaba de ser sentenciado por algo que todos sabían e agochaban: a necesaria aplicación a ese documento, só aprobado provisionalmente, da Lei española que obriga ao sometemento a procedemento de impacto ambiental os Plans de ordenación do territorio. Esta Lei non é máis cá transposición obrigatoria da Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de xuño de 2001, relativa á avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente. Precisamente a tardanza na transposición desta Directiva ao ordenamento xurídico propio, xa levou ao Reino de España "ao banquillo".

Xa poden dicir o que queiran, pero a única realidade xurídica é que os plans urbanísticos que non estiveran aprobados definitivamente a xullo de 2006, deben someterse a ese procedemento.

Isto significará un retraso mínimo de 6 meses, para unha hipotética aprobación definitiva (sen contar que se deben resolver as cuestións recollidas nos múltiples informes técnicos negativos) e a exposición pública do documento de impacto ambiental, co que as alegacións choverán de novo, pois o Plan fai augas ambientais por todas partes.

Pero non só é cuestión de formalidades relacionadas co tempo de tramitación. O Estudio de sostibilidade que recolle o PXOM aprobado provisionalmente (por certo o que se expuso ao público foi case por completo modificado para enviarllo á Xunta de Galicia) non abondará para servir de base ao Estudio de Impacto Ambiental. Graves problemas van ter agora os defensores desta chapuza de Plan, pois o procedemento de E.I.A. obriga, ademais de a elaborar outra documentación importante, a facer unha comparativa rigorosa, clara, expresa e xustificada entre as calificacións do terreo no Plan anterior e no novo, cuestión que no documento do PXOM aprobado provisionalmente "sorprendentemente" non aparece.

Cantarán por soleares, e se situarán sobre o mapa claramente, agora sí, as recalificacións urbanísticas. Porase así de manifesto, se é o caso, se existiron transacións "casuais" de terreos feitas con anterioridade a que o Plan os recalificase e se multiplicase o seu valor económico por moitos díxitos.

¿Que pasará agora cando todo o peixe estaba xa vendido?. Menudo lío para Chema, Corina e Toba.

Pois nada, a reclamar á UE que son, como todos sabemos, a quintacolumna da conspiración coruñesa que só pensa en fundir Vigo coa colaboración estelar de Mauricio Ruiz, axente europeo por excelencia.

91 comentarios:

Anónimo dixo...

¡Hostiás! ¡Mimadriña querida! Se tes razón, cajámola ben cajada. ¡Cómo se vai poñe-lo Font, e o Karpin, e mailo Horacio, por se non tiña abondo có de Nijrán! E teño lido no xornal que as hipotecas seguen a subir. Malo demo leve a todos os que fixeron esta falcatruada de Plan. O malo é que, se non se aproba antes de que haxe elección municipáis, non sei que vai pasar có goberno seguite. E non vale dicir que aceitamos polbo como animal de compañía.
¡Arrenéjote, demo!

Anónimo dixo...

Que no se apruebe el plan va ser un retraso para la ciudad.

¿En que punto de la ley pone que tiene que tener la aprobacion "definitiva" antes del Julio?
Es que no me voy a leer la ley entera:)

Me paerece logico que con la provisional valdria, ya que seria un cachondeo.Todas las comunidades de ideologia distinta a su ayuntamiento parando la aprobacion definitiva hasta despues de Julio para no aprobar el plan y asi llevar la contraria al partido opuesto.

Lorenzo Pardavila dixo...

Non se trata das pelexas entre partidos (tese que esgrime Chema cando se argumenta na súa contra) A cuestión está en comprobar, co amparo das directivas europeas ou sen elas, se o que se programa e legaliza cumpre cuns criterios mínimos. Iso é o que nos preocupa ós cidadáns e non as presas de partidos, constructores e promotores. Só os que aspiran a ter vivenda asequible merecen ser respetados no seu apuro pero as vivendas de luxo de Karpin, os hoteis de Caballero e a as segundas residencias poden esperar

Anónimo dixo...

EL Plan General ya incorpora en el "anexo segundo del título preliminar", el estudio de evaluación ambiental que ahora plantea la Xunta para adecuarlo a la ley estatal.Osea que deje la Xunta de decir gilipolleces y vosotros leeros el PXOM antes de hablar.

Que se dejen tocar las narices y paralizar una cosa que es necesaria para el futuro de la ciudad.

Pablo Eifonso dixo...

LEY 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente (BOE 29 abril) -en vigor 30.04.04-.
[http://www.boe.es/boe/dias/
2006/04/29/pdfs/A16820-16830.pdf

Disposición transitoria primera. Planes y programas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.
1. La obligación a que hace referencia el artículo 7 se aplicará a los planes y programas cuyo primer acto preparatorio formal sea posterior al 21 de julio de 2004.
2. La obligación a que hace referencia el artículo 7 se aplicará a los planes y programas cuyo primer acto preparatorio formal sea anterior al 21 de julio de 2004 y cuya aprobación, ya sea con carácter definitivo, ya sea como requisito previo para su remisión a las Cortes Generales o, en su caso, a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, se produzca con posterioridad al 21 de julio de 2006, salvo que la Administración pública competente decida, caso por caso y de forma motivada, que ello es inviable.
En tal supuesto, se informará al público de la decisión adoptada.
3. A los efectos de lo previsto en esta disposición transitoria, se entenderá por el primer acto preparatorio formal el documento oficial de una Administración pública competente que manifieste la intención de promover la elaboración del contenido de un plan o programa y movilice para ello recursos económicos y técnicos quehagan posible su presentación para su aprobación.


Debes saber tamén que a Avaliación de Impacto Ambiental enténdese como un proceso e non só un documento (inclúe de feito o chamado Estudio de Impacto Ambiental) que se recolle no Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (modificado ademais por esta lei), contido que evidentemente non cumpre o PXOM de Vigo aprobado provisionalmente e que deberá cumprir para ser aprobado definitivamente pola Xunta de Galicia.

Se a Xunta o aprobase sen o requisito obrigatorio da Avaliación de Impacto Ambiental, non dubides que haberá quen os denuncie por prevaricación, ademais da pertinente denuncia perante os órganos competentes da Unión Europea.
Ou sexa, mellor cumprir a lei que o que fai falta nesta cidade (experiencias hai) é a máxima seguridade xurídica no planeamento.

P.S. Vaite lendo a lei e o Real Decreto -como ao parecer leíches o PXOM que é moito máis gordo, canto menos en páxinas-. Un esforzo propio polo futuro da nosa cidade que tanto desexas, como a nós, aínda que sexa de distinta maneira e criterio.

Dura lex, sed lex

Anónimo dixo...

A actuación de ignorante mamporreiro do PP de Enrique Vieitez (BNG) acada tintes dramáticos.

http://80.81.101.114/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=
2708&pIdSeccion=2&pIdNoticia=79039&rand=1154514377711

Anónimo dixo...

Yo soy el que ha respondido esto"EL Plan General ya incorpora en el "anexo segundo del título preliminar"..." y no el que te preguntaba en que punto de la ley lo ponia.Asi que no me digas que me vaya leyendo eso ,porque ya lo he hice en Mayo poco despues de que saliera ya que es necesaria para mi trabajo.

Y te repito que el PXOM ya incorpora eso.

Jaime

Pablo Eifonso dixo...

Pois eu -por aquelo da economía- respondín aos dous á vez, usando o singular. Disculpas. Lé o meu comentario ata o final, alí está a iña opinión sobre o teu comentario.

En resume: que o incorporado no PXOM non abrangue o contido total do obrigado polo Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. Entendo que teñas a confusión conceptual típica de pensar que a Avaliación de Impacto Ambiental é un documento e non, como realmente é, un procedemento que inclúe, entre outros documentos, o Estudio de Impacto Ambiental.

Non por moito repetir amanece máis cedo.

Ah! ¿pero non eras ti o que nos recomendabas que nos léramos -outra vez non, por favor!- o PXOM. Por certo, a que PXOM te refires: ao aprobado provisionalmente e exposto ao público ou ao enviado á Xunta de Galicia que incorpora cambios sustanciais -non expostos de novo ao público como era obrigado- e que nin tan sequera traslada algunhas das alegacións que foron aceptadas polo equipo redactor?.

A cousa éche así, por máis que se ornee porque non é para tódolos gustos e intereses, a lei hai que cumprila... Os que nona cumpren ás veces zafan e, ás veces, acaban no trullo.

Anónimo dixo...

Te equivocas.Tras la aprobacion inicial se expone a informacion publica escuchan alegaciones y se aceptan o no(eso si hay que contestarlas).

Las alegaciones aceptadas se adaptan al plan despues se aprueba provisionalmente por el pleno y se manda a la Xunta.No es de obligacion exponerlo otra vez despues de la aprobacion provisional.

Luego si la Xunta lo aprueba parcialmente o condicionadamente puede obligar (si quiere la Xunta tampoco es obligatorio en este caso)puede obligar ,despues de que el ayuntamiento lo modifique, a exponerlo otra vez a informacion publica.Normalmente esto se hace cuando los condicionantes a modificar pedidos por la administracion competente son bastantes.

En todo caso en ese momento ,que dices, cuando apruebas el provisional no es obligado volverlo a poner a informacion publica, se manda directamente al organismo competente.
Otra cosa que el ayuntamiento quiera hacerlo, pero es absurdo ya que ya se expuso y se contestaron alegaciones...seria un empezar y no acabar ,un bucle sin fin si se pusiera cada vez a informacion publica.No se aprobaria en 30 años un plan general.

Pablo Eifonso dixo...

Debe expoñerse cando existen modificacións sustanciais, despois do período de información pública. Delimitar o sustancial do que nono é, aí vai a seguridade xurídica do Plan ao carallo como non se faga ben. Non hai bucle ningún ouh!

Anónimo dixo...

Vale, vale. Todo es correcto, lo uno y lo otro. Pero ¿qué hacemos con lo que dice la Caride sobre las "milongas" de Vieitez (desde luego hay palabras que tienen éxito y hasta parecen convincentes)
http://www.lavozdegalicia.es/se_galicia/noticia.jsp?CAT=102&TEXTO=100000102189

Anónimo dixo...

Eso de reformas sustanciales es muy relativo.Todo depende de quien mire el plan es muy subjetivo.Es dificil de medir.Ni los propios tribunales lo tienen claro.

Y unos tribunales mientras no subas derrepente la edificablidad de 0.7 a 7 no te pan a tirar por suelo el plan por no haberlo presentado a informacion publica.De hecho en el plan general de Vigo no hay ningun cambio sustancialmente importante ni de edificabilidad ,ni de uso..respecto a la aprobacion inicial para tirar por eso al plan.

Pastora dixo...

Eduardo Canabal, o Gran Recurridor, e a súa equipa, saben como se tiran cousas abaixo e o feble que é o choio este do urbanismo: máis aínda se se fai á lixeira, saltándose o procedemento, pasando dos informes técnicos -que fican no expediente para o primeiro/a querellante que apareza- obviando a resposta ás alegacións e dándolle polo cú á Unión Europea... ¿imos citando exemplos do Plan do 93?

Claro que como ás Corinas, Tobas, Vieitez, Chemas & Cia que o aproban agora non lles van facer devolver daquela o bacallau vendido, pois tiran para adiante e xa apandarán outros. O malo é cando te pasas varios pueblos e pasa o de Marbella: unha putada, oiga!
Sobre todo corres perigo cando montas operacións de calado tipo Finca do Conde, Beiramar, Praza de España, Alcabre ou Teis... a pouco que te despistes, váiseche a man, ¡cagho en tal!.

Anónimo dixo...

Es un gran plan.Espero que se apruebe ya .Lo necesita esta ciudad.

Anónimo dixo...

dios te oiga

Anónimo dixo...

Es un plan desastroso y además ¿qué plan? después de tener casi 70.000 alegaciones....con las consiguientes correcciones, etc...poco quedará de lo que era.
Si es tan fundamental y bueno para todos que no tengan miedo, que no lo escondan a los ciudadanos pues seguro que todos estaremos encantados.....Menos cara y más pensar que nosotros le pagamos unos buenos sueldos....

Anónimo dixo...

Es muy normal en una poblacion del tamaño de Vigo que tenga tal numero de alegaciones al sacar un nuevo plan..

Jose

Anónimo dixo...

el ladrillo tiene sus días contados, estamos en manos de una mentalidad de beneficio a corto plazo que acabaremos pagando todos.
La Xunta está practicando una política de buenas palabras y hechos poco perfilados o directamente favorecedores de intereses particulares.
Touriño-Abel Caballero Pepe Blanco- Dolores Villarino-promotores. ¿Es este el aire fresco para Galicia?

Anónimo dixo...

¿Cuántos pxom han tenido tantas alegaciones o en parecida proporción? No existe

Anónimo dixo...

Me alegro enormemente de que se ralentice todo.....Con las hipotecas subiendo, el valor de los pisos superinflado y con una economía basada en el ladrillo y en el pelotazo...¿Dónde vamos?

Anónimo dixo...

Doy las gracias a la UE o a quien sea por detener esos atentados...

Anónimo dixo...

El pp que esté tranquilo, si es un buenísimo plan para todos y tiene todo en orden ...triunfará....¿A qué tienen miedo?

Anónimo dixo...

Ojalá se acabe de una vez con esta economía de la especulación y del pelotazo de los listillos de turno

Anónimo dixo...

Creo que el pp debe de hacer una denuncia en los tribunales por este parón del pxom.... Así verán lo que es estar años y años esperando la sentencia definitiva despues de pasar de tribunal en tribunal....
Lo que ellos han hecho y hacen pasar a muchos vigueses.

Anónimo dixo...

Eso que denuncien, así verán lo que es bueno....

Anónimo dixo...

Pues no sé si serán o no frescos los aires de Touriño y cia , pero lo que si está claro es que la mayoría de las barbaridades urbanísticas de España es en ayuntamientos del pp.
En Galicia empezamos a ver la luz, a dios gracias...

Anónimo dixo...

Vemos lo que ocurre en la Comunidad Valenciana y en Murcia, por ejemplo

Anónimo dixo...

Eso que denuncien así sabrán el calvario que pasa la gente gracias a sus licencias ilegales....

Anónimo dixo...

Me encanta este PXOM espero que deje de tocar los cojones la Xunta y siga adelante.ES bueno para la ciudad y su crecimiento economico,mas empleo.

Anónimo dixo...

Animo al pp a que denuncie a la xunta por este parón...Les conviene saber lo que pasan los ciudadanos de tribunal en tribunal gracias a las licencias ilegales que conceden

Anónimo dixo...

Yo creo lo mismo. Que denuncien...

Anónimo dixo...

El ladrillo enriquece a unos pocos y nos lleva a la mala vida a la mayoría....Que no nos vendan la moto

Anónimo dixo...

Hay que poner en claro las cosas, la Xunta quiere dar una buena imagen y al mismo tiempo que no la puedan acusar de perjudicar la economía por un frenazo en el ladrillo, entonces dice una cosa y hace otra, al puerto de Mr. Pescanova no le hace rendir cuentas nadie, el pelotazo de Massó en Cangas tampoco lo frena ninguna administración y todo así. Touriño, da la cara, el batacazo puede ser de tod@s.

Anónimo dixo...

Hablais tanto de lo malo que es el ladrillo.¿Vivis en una chabola?

Anónimo dixo...

¡Sí! Espero que ese plan no se apruebe hasta que pasen las elecciones. Eso le va a pasar factura al PP y al Bloque. Y es que éste último partido me ha defraudado muchísimo. ¿Ése es el Vigo que desean, basado en el ladrillo con torres de 18 alturas en Beiramar, A Salgueira, Praza de España? ¿O es el de Castrillo con su famosa licencia al edificio que tapaba vistas en el Paseo de Alfonso XII? Por favor, el plan tiene muchos puntos positivos, pero otros son nefastos. Que lo modifiquen ya.

Anónimo dixo...

Además, estoy hasta los huevos de que intenten utilizar el plan para legalizar aberraciones urbanísticas como la de la Colina de Castrelos, los Apartahoteles de Samil,...

Anónimo dixo...

Los urbanistas ahora defiende la alta densidad ya que las ciudades con baja densidad no son sostenibles.No veo tan raro lo de las torres en Vigo, creo que es satanizar sin tener informacion.Es algo normal y a lo que se va tender y se esta tendiendo en todad las ciudades del mundo.El tipo de urbanizacion norteamericana de chalecito es un error solo crea problema.Se tienen estudios que lo mas sostenible para una ciudad es alrededor de 50 viv/ha.

Anónimo dixo...

Seguen contando unha milonga coa Legalización. Saben que é legalmente imposible legalizar vía PXOM cando hai unha sentenza firme. O único que pretenden é ir dilatando no tempo a obriga de derribar... e poden conquerilo a base de marear a perdiz xuridicamente co do PXOM, pero de legalizar, res de res, a non ser que subvirtan o sistema xurídico... que todo se pode chegar.
Lei da xurisdicción contencioso-administrativa.

Anónimo dixo...

que sentencia?

Anónimo dixo...

As de derriba (Piricoto & cia)

Pablo Eifonso dixo...

Ao dos urbanistas de agora: unha cousa é a "cidade compacta" (adaptado a cada circunstancia, claro)en relación coa sostibilidade e outra a "cidade densa" que é a que nos ofrecen os tarugos de Consultora Galega, que de "urbanistas de agora" teñen pouco. No PXOM de Vigo -que convirte en urbano a práctica totalidade do termo municipal- o que hai (o resto son as milongas de Toba) son unhas grandes operacións desmadradas. O resto do Plan é para vestir ao morto. Beiramar (megapelotazo que leva aparellado ademais cargarse unha zona forestal completa en Matamá-Valadares para crear a Cidade do Frío e trasladar alí a industria frigorífica Beiramar-Jacinto Benavente, de maneira que se convirta aquilo en 4 torres de 20 pisos cun "zócalo" -ou sexa, murallón- de 200 metros liñais seguidos uníndoas... de paso, a recalificación para comercial de gran parte desa fronte marítima, hoxe tranquilamente ocupada por unha actividade portuaria perfectamente compatible co disfrute público da área Portuaria. Zona de Alcabre con todo o peixe vendido, cargándose a vivenda unifamiliar existente a cambio de urbanizacións en primeira liña de costa. Praza de España-Gran Vía, convertindo en edificación en altura a marxe esquerda da Gran Vía e cumprindo así o gran soño polo que algúns concelleiros da era Portanet coñeceron como se vive no cárcere. A Guía, O Castro, Samil... un gran Plan para dar cabida a 140.000 novas vivendas que segundo os gurús de Consultora Galega farán falta para o Baby boom do século XXI en Vigo, a pesar de que non existe unha soa prospectiva demográfica que apunte cara aí.
Pero agora, neste post, falabamos de como afecta ao PXOM de Vigo a Directiva 2001/42/CE e a súa trasposición legal na Lei 9/2006. Do contido do Plan (do da aprobación inicial? do que se enviou á Xunta con cambios substanciais?) xa falamos noutros lugares.
Por certo, a min particularmente gústame a edificación en altura, a cidade compacta, a edificación aberta, a edificación unifamiliar (os adosados non, supéranmme), os zulos habitables os contenedores residenciais e practicamente toda a boa arquitectura. Depende, onde, según e cando. Déixame de gustar case todo cando se utiliza como coartada para o enriquecemento ilícito duns cantos vividores á nosa costa. E deíxame de gustar cando é mera verborrea dun Plan Xeral que tecnicamente malo.

Anónimo dixo...

Pues en tu plan tirando toda torre veo complicado una ciudad compacta.Porque para existir una ciudad compacta debe ser algo densa.Lo de Beiramar no me gusta ,¿pero la ciudad del frio?Tu que defiendes quitar las industria del puerto en "tu plan del puerto", donde la llevarias sino.¿La echarias directamente sin darle ubicacion?Hay muchas incongruencias en tu razonamiento.Se choca por todos lados.

Jaime

Pablo Eifonso dixo...

Xustamente no que ti chamas o "mi plan del puerto" (se les con coidado -que vexo que nono fixeches) defendo exactamente o contrario do que ti dis: trasladar as naves do recheo do Berbés á zona de Beiramar (en concreto e aínda que sexa demasiado tarde) a Casa MAR e Cordelerías ademais de utilizar o terreo industrial aínda existente entre Jacinto Beneavente e Marqués de Valterra. Penso que as industrias -basicamente figroríficas- de Beiramar (para entendernos, da gasolinera á Praza da Industria), deberían seguir aí (evidentemente cunha mellor urbanización desa zona, actualmente abandonada) pois non son incompatibles coa recuperación do bordo marítimo. Aínda máis, paréceme un luxo para unha cidade poder pasar polo medio do seu porto nesa zona, auténtico "parque temático" sobre a pesca e a súa transformación en Vigo. A operación Beiramar é precisamente un escándao por iso: porque non hai ningunha razón de ningún tipo que a xustifique, agás a do tremendo pelotazo coa coartada dunha apertura ficticia e absurda da cidade (que cidade hai aí???) ao mar.
Hai 50.000 penso, vivendas baleiras en Vigo. Unha parte importante delas no Centro. Entendo que planificar e xestionar é complicado, sobre todo cando o único obxectivo é cumprir as demandas dos promotores e non as lóxicas do teu "ideario" político (vai polo BNG). Para que entendas algo máis, por exemplo, a planificación dun barrio "compacto" en Navia é unha equivocación estratéxica xa irreversible, nunha cidade sen zonas verdes adecuadas. Navia (llana, conectando Coia con Samil), con escasísima edificación, cun bosque autóctono conformado e un río a recuperar próximo, era a única zona de oportunidade para lograr un barato e ben deseñado (a natureza tiña case todo feito) o gran parque central de Vigo, cuxa necesidade está hoxe só cuberta en impracticables parques forestais ou en montes como Castrelos e o Castro. Tal operación foi no seu día perfectamente posible con financiamento público (o valor do terro non debía ser excesivamente alto). Cidade compacta onde poida ser e edificación aberta ordenada onde é posible, sobre todo a partir da utilización en positivo dunha estructura parroquial que aínda conserva núcleos recoñecibles.

POr outra parte hai algo definitivo sobre o Plan: a súa previsión demográfica está feita en contra de calquera fonte existente. Foi modificándoa o equipo redactor dende o avance do Plan ata agora, segundo lle foron caíndo críticas e adaptándoa -e non ao revés como é obrigado- ás "necesidades" dos negocietes inmobiliarios tipo pelotazo que había que "cubrir" e xustificar (algúns están recollidos nun post anterior meu).

Anónimo dixo...

Gabi

Si se ha planificado mal y se construye demasiado sera bueno ya que los constructores al no poder darle una venta turistica de esas casa en una ciudad industrial como Vigo,se comeran los pisos con patatas.Al haber mas oferta que demanda bajaran los precios de los pisos en Vigo.

Nunca se construye tanto como se diseña en los planes.Por eso no os preocupeis.Sino se vende los promotores pararan.

Pablo Eifonso dixo...

Non, non me preocupa nada. Sei perfectamente que non se vai construir todo iso. Esa é a coartada que envolve as operacións verdadeiramente importantes para os promotores do Plan (non para a cidade) e que xa apuntei antes. Tamén sei que a venda dos pisos ten neste momento pouco que ver coas necesidades de vivenda e máis coa actividade dos inversores que aínda ven un bo negocio na merca de pisos. Cnado estoupe a burbulla, xa veremos.

Marcos Andion dixo...

La vivienda, la construcción en general, ha pasado ya de ser un bien de uso a ser un bien de cambio. Los planes urbanísticos del tipo del de Vigo, que pretende diseñar una ciudad para 400.000 habitantes en 15 años (¡de qué van!), o el de Cangas, con la previsión de hacer tantas viviendas como las que ya hay, no responden, de hecho, a ninguna demanda de habitabilidad.
Curiosamente, y precisamente por esa condición sobrevenida de ser ya un bien de cambio, los pisos parecen ser los únicos elementos del mercado no sujetos a las leyes de la oferta y la demanda. ¿Por qué, si hay más viviendas que posibles moradores (incluyo la previsión de la clásica "segunda residencia"), los precios de los pisos no bajan? ¿Por qué, en una ciudad como Vigo, ya muy densa en su casco urbano, se promueven edificios exclusivamente dedicados a "apartamentos" y "estudios" que multiplican por diez el número de usuarios de coches de la zona, pero que no tienen obligación de hacer garajes?
Efectivamente, una parte de la nueva construcción viene a sustituir a otra antigua, pero cada vivienda vieja es sustituida por seis o diez nuevas, de mucha menor superficie cada una.
Hace años, las hipotecas eran a 10 o 15 años; ahora pueden llegar a 30, amparadas por un descenso en el precio del dinero y el mensaje de que comprar en el mercado inmobiliario es una buena inversión, porque "siempre aumenta el precio del piso".
O sea que vamos a dejarnos de historias y admitir (así lo veo yo) que asistimos a una acción política generalizada en beneficio de inversores y/o "blanqueadores", hasta el punto de que, ahora, pueden amenazarnos con un parón en la economía, si se pincha la "burbuja inmobiliaria".
Pero ese parón sería equiparable al daño que a la economía sumergida, y la emergente, pueda provocar la lucha contra el narcotráfico, que tantos beneficios, tantos nuevos negocios, tantas inmobiliarias y concesionarios de coches y motos, y tanto vino ha proporcionado a una importante zona de las Rías Baixas.
Pobre de la economía que acabe por depender en tal medida de que se sigan convirtiendo montes en solares, que se exprima hasta lo indecible la ocupación constructuva del territorio, porque tiene los días contados ya que es imposible pensar en un futuro en el que todo lo que se fabrique sean casas.
Por si se me olvida, he visto pocos argumentos más pobres en defensa del ladrillismo que suponer que pretendemos vivir en chozas.
¿Hay alguien ahí que se atreva a suponer que la única economía posible es la que rodea la actividad de la construcción?
El caso es que, aunque las estadísticas dicen que el tiempo que se tarda en vender una vivienda puesta en el mercado inmobiliario sigue creciendo, la actividad constructiva sigue aumentando por encima de lo que muchos vemos como razonable, y los precios no bajan ni a tiros.

Anónimo dixo...

Ya veras como suba mas el tipo de interes como bajaran.

No es tan raro hacer una prevision de crecimiento en 15 años de 100.000 hab. en una zona industrial como Vigo ya que las zonas rurales de Galicia por desgracia se vacian y tienden a las grandes ciudades.Los planes tienen que preveer eso con amplitud.


Lo que hay que ver en el plan son las fechas de actuacion de los distintos sectores y los que es urbanizable programado o sectorizado y lo que no lo es.


Habeis mirado las nuevas ordenanzas del plan,¿a que numero de plazas por vivienda obliga en superficie y bajo ella en nuevos sectores y en consolidados?Es por saberlo(no lo he mirado) quizas regule lo que dices tu de las plazas en los apartementos del suelo consolidado.

Anónimo dixo...

Estamos como en Sicilia....Tanto poder tiene el ladrillo que tratarán de llegar al poder por las buenas o las malas.
Que controlen el dinero negro y a los promotores... y veremos como las copsas cambian

Anónimo dixo...

Solo te falto la palabra "marbellizacion".
Por lo menos esta vez fuiste original usando la palabra "Sicilia".¡Un aplauso!

Que siiii.... que la culpa del estado del urbanismo actual y de la economia Gallega la tienen los promotores. Pues en Galicia por ahora poca mano han metido los promotores, en parte esa falta de urbanismo,construcion y planeamiento hasta ahora nos ha llevado al actual urbanismo de mierda gallego.

Anónimo dixo...

Pues si no les conviene que se vayan a otra parte. Aquí solamente queremos a los promotores que respeten las normas y a nuestra tierra.

Anónimo dixo...

Los promotores tienen que cumplir unas normas.Y Galicia tiene una normas en urbanismo importantes.Los promotores pueden construir respetando.Lo que esta claro es que si queremos mejorar nuestro urbanismo y arquitectura necesitamos de ellos.
Ya basta de criticar por criticar que no son unos demonios.

LUIS Cambairo

Anónimo dixo...

Completamente de acuerdo con todo lo que se expone en este artículo. ¡Qué agradable descubrimiento este blog!

Anónimo dixo...

Algunos concellos se alían con los promotores y hacen entre ambos lo que vemos los ciudadanos en nuestros pueblos y ciudades: "auténticas barbaridades". Lo vemos en zonas de recientísima construcción, no hablamos de otros tiempos. ¿La culpa? de los dos, tanto monta, monta tanto.... Unos porque tientan y otros porque caen en la tentación....

Ramón Barrientos dixo...

Mira, en Galicia hai normas, hai planeamento, non hai planeamento e hai unha cousa -igoal que no resto dos lugares onde o urbanismo é unha boa fonte de ingresos posiblemente ilícitos- que se chaman CONVENIOS URBANÍSTICOS, que serven, precisamente para pasarse o planeamento por alí. E tódolos convenios fanse, sen excepción porquson unha oportunidade única con trillóns de investimento, con miles de postos de traballo e, xeralmente, para unhas zonas, mira tí por onde, cuxa calificación do chan se modificou despois de que uns intermediarios duns señores fixeran as súas compras ou as súas opcións de compra antes de.

O Plan de Vigo acumula TODOS os informes técnicos negativos. Posiblemente de técnicos coruñeses que traballan en Vigo e na Xunta de Galicia. Para ser un plan tan modélico, a cousa é, polo menos, rara rara.

Anónimo dixo...

As previsións de crecemento de Vigo:
http://80.81.101.114/secciones/noticia.jsp?
pNumEjemplar=2712&pIdSeccion=2&pIdNoticia=
79798&rand=1154842507644

Anónimo dixo...

Pues a mi me parece un buen plan.Si no lo aprueba la Xuntaes para perjudicar al pp.
Si gana el psoe en la proximas elecciones ya vereis como practicamente no modfican y aprueban el mismo plan.

Aqui es solo por parar y joder la evolucion de Vigo .

Anónimo dixo...

Sí, es un plan redondo. Legalizar la bellísima colina de Castrelos, los modernos Apartahoteles de Samil, modernizar Beiramar, dar vitalidad al margen derecho de la Gran Vía, humanizar la Plaza de España, abrir Vigo al Mar,... un Plan buenísimo.

Marcos Andion dixo...

Fetivamente... Los hay que han "descubierto" que para legalizar abusos lo mejor es proponer unos mayores. ¿Es que nadie quiere aceptar que la jodida situación urbanística de Vigo se debe en parte a esa triquiñuela?
Desde el Plan del 81 (creo, y cito de memoria), se han sucedido su "adaptación a la Ley del Suelo", la "adaptación a la Ley del Suelo de Galicia" y, finalmente, la "corrección de deficiencias de aquella adaptación", hasta la "solución final" de este Plan General que, mientras miles de vigueses "emigran" a municipios limítrofes, se empeña en planificar para 400.000 habitantes en los próximos 15 años. Y todo por ver si "legalizando" a posteriori se arreglaba algo. Quedó claro que no.
El actual PXOM está diseñado para traer más inseguridad jurídica, que habrá que "arreglar" con alguna otra "adaptación", para tratar de evitar las multimillonarias indemnizaciones producidas por actuaciones urbanísticas iilegales o, simplemente, irregulares, pero con el negocio ya resuelto. Por Dios: ¡Ya está bien!

Anónimo dixo...

Para vosotros Vigo se quedaria como esta o se construirian chalecitos con jardin...por dios no teneis ni idea de urbanismo.
Lo del 81 no era un plan ya que no habia cultura.Esto es un plan con mas base juridica y ordenanzas.Un plan con algun error pero un plan bastante mas coherente de lo que creeis.Que se digan 100.000 hab mas no es que se vaya a construirse todo.

Me parece que habeis visto pocos planes en vuestra vida.

Marcos Andion dixo...

Mi primer Plan conocido data de 1971 y se hizo siendo alcalde de Vigo Antonio Ramilo Fernández-Areal. Debo llamarte la atención sobre el hecho de que SÍ había cultura, si es que puede llamarse así a lo de planificar el territorio, aunque tú veo que lo ignoras. Deberás saber que, por entonces, también había bases jurídicas y ordenanzas, en virtud de las cuales hoy tenemos que afrontar sentencias judiciales "demoledoras". Tendré que informarte, incluso, de que mucho antes, siendo alcalde de Vigo Rafael J. Portanet Suárez, se ideó una operación especulativa (incluso con Franco había de esas cosas) para la Gran Vía, y algunos concejales acabaron en la cárcel, por culpa de que, incluso entonces, había normas.
Lamentablemente, lo de que "oye, que no es que se vaya a hacer todo lo que se planifica..." ya no le cuela ni a los tribunales de justicia. Y, además, si crees necesario justificarlo diciendo que no se va a hacer todo, es que admites que hay algo excesivo, ¿no crees?
Finalmente, y sin acritud alguna, me da a mí que el que tú creas que no tenemos ni idea de urbanismo parece abundar en lo contrario, a tenor de tu propio comentario. En todo caso, el título académico que podría convencerte no existe. Tendrás que apañarte con la verosimilitud de los argumentos expuestos, que supongo que valdrán por lo menos tanto como la pretensión de que lo valga su ausencia.

Anónimo dixo...

Estamos fartos de tanta agresividade na construcción. Por onde pasan arrasan con todo. Da pena mirar os nosos pobos: Cangas, Baiona, Gondomar, etc... ë auténtico feismo. ¿Non podián respetar máis o medio?

Anónimo dixo...

No habia feismo antes con esa urbanizacion sin base?No digo que lo q este hecho de ahora este bien pero si que habia un gran desorden en la Galicia pasada.

Anónimo dixo...

Mira una cosa es que hubiera leyes en el 71 y otro bien distinto es hubiera cultura urbanistica en España.

No admito que sea algo excesivo 100.000hab ya que un plan tiene que preveer un crecimiento mayor por si acaso.Ya que ha habido casos que al no existir plan optimista el crecimiento economico de la ciudad se ha quedado frenado.


Segundo no ignoro para nada la legislacion urbanistica aun mas te comentare que en el plan del 71 la ley estatal del suelo que teniamos era del 1956...una ley con bastante cortita y que no hizo crear casi cultura urbanistica en España y menos aun en Galicia.

No que este con la ley 6/98 actual pero al menos obliga a bastantes mas cesiones para espacios libres,equipamiento,etc, y obliga q al menos el 10% del aprovechamiento de los nuevos sectores vaya para la ciudad.

Anónimo dixo...

Me rio de la ley esa....En Baiona se han construido edificios nuevos que apenas dejan aceras...lo mismo en Gondomar. Hay muchas trampas, mucha corrupción y mucho pelotazo salvaje

Anónimo dixo...

Las aceras se construyen de ese ancho porque no vas a tirar casas para hacerlas mas anchas en Baiona.

El de arriba habla de otro tema diferente.

Anónimo dixo...

Lo que no se puede es dejar tantos años a la ciudad más grande de Galicia (y que sólo supera en población, con permiso del INE) Bilbao y el Área Metropolitana de Oporto en toda la zona Nor-Noroeste de España, sin un plan general que ya, el señor Cuiña paralizó allá por el año 1993, según creo recordar. Ahora, como la idea no es del gobierno de la Xunta actual, pues otra vuelta de tuerca. El problema no es si le Pxom es o no correcto. Yo soy de la opinión que las grandes ciudades se construyen pensando en un futuro a la vista de como mínimo 50 años. Y si no preguntarle a los habitantes de Nueva York o Londres o París o mismo Madrid. ¿Creeis que Madrid sería lo que es si estuvieran ahora todavía con historias como las que pasan en Vigo?. El problema es que a Vigo no se la quiere dejar crecer y no existe otro motivo. Si por un casual se pudiera realizar el segundo puente sobre la Ría del que tanto se ha hablado, si dejaran que se aprovase el Pxom, si el INE reconociera que la ciudad supera con creces los 300.000 habitantes, lo que conlleva más presupuestos destinados a ella y más infraestructuras, si le dieran de una vez el tren de alta velocidad, si Aena nos dejara montar congeladores el el Aeropuerto en vez de llevar el pescado a Vitoria, etc, etc, etc, no nos podríamos convertir, según unos expertos norteamericanos que estuvieron no hace mucho por aquí, en la Barcelona del Atlántico?. Ese es el miedo que desde Santiago y Coruña tienen. Y no hay otra cosa. El Pxom puede ser mejor o peor, pero a una ciudad como Vigo no se le puede hacer esta afrenta. Por Vigo, tenemos todos que luchar. No más divisiones de un lado o de otro. Todos a una como Fuenteovejuna. Saludos.

Marcos Andion dixo...

Ya, ya, me convenciste. Están cagaditos en Santiago y Coruña. Y qué malos son todos, que nos tienen envidia y no nos dejan crecer. Y qué decir de los del censo: todos coruñeses, ocultando datos para que no pasemos el listón de los 300.000. No se nos puede hacer esta afrenta y por ello deberán rodar cabezas.
¡Fuera gobernantes anti viguistas! ¡Coruñeses al paredón!
Y bienaventurados la de Vilaboa y sus chicos, incluido el benefactor Daniel Pino que, con su Consultora Gallega, nos ha dejado un plan para darle trabajo a todos (jueces, abogados, políticos, promotores, constructores, arquitectos, aparejadores,urbanistas, mariscadores en paro, agentes forestales reconvertidos, expertos norteamericanos que estuvieron por aquí, periodistas, comentaristas, blogueros asilvestrados, comentadores de toda laya, Alvariño "el del puente", y "tutti cuanti").
Pues claro que no tiene importancia que el plan sea bueno o malo, o que esté bien hecho o mal hecho, o que tenga cosas ilegales; esas son sólo excusas que los "asolapados enemigos de la patria", unidos en el ya conocido "contubernio judeo-masónico-comunista" y procedentes de Coruña o instalados en Santiago, esgrimen para fastidiarnos y mantenernos quietecitos.
Nunca había visto nada expuesto con tanta claridad. Infinitas gracias.

Anónimo dixo...

Totalmente de acuerdo con el mensaje del ultimo anonimo.Ya es hora joder de que Vigo mejore.Ya es hora de ese plan general que llevamos parado desde el 93.

Vigo se merece mejorar y necesita un plan.YAAAA!!!!

Anónimo dixo...

Marcos ANDION con su linea de discurso barato sin base y comunista.Si todos fueramos como tu estariamos emigrando ya otra vez de Galicia como en el pasado.

Luis

Anónimo dixo...

El INE lo hace el estado Marcos.

Anónimo dixo...

Porque esta mal hecho el plan porque tu lo digas.Lo unico que encontro la Xunta es lo del estudio ambiental para pararlo.Cuando ese estudio esta hecho.

Anónimo dixo...

Espero que el plan salga ya.
Es necesario.

Anónimo dixo...

Tenemos que intentar pensar a lo grande. Vigo no es sólo la ciudad. Pero gracias a lo que ella tiene, todo lo que le rodea, de una forma inexorable, va acompañando. ¿A qué me refiero?. Pues a que Cangas, Moaña, Redondela, Gondomar, Nigrán, Baiona, Porriño, Ponteareas y todos los demás que estén en lo que deberíamos llamar ya el Área Metropolitana, están mejorando y están creciendo gracias a la influencia de la ciudad de Vigo (si, también Vilaboa).
Vigo, además de sus gentes, que son el mayor valor que tiene, por su trabajo y constancia, se resume en una serie de palabras que a muchos les gustará más o menos, pero que son una realidad. A partir de aquí que cada uno enlace dichos nombres con estadísticas, estudios económicos, políticos o sociales y creo que podemos llegar a una respuesta clara y contundente: Vigo es indispensable en el mapa político, social y sobre todo económico de Galicia (y sin embargo la tratan como si fuera el último pueblo de esta "nación").
Sólo nombro algunos, aunque supongo que la mayoría sabréis de la importancia de estos nombres:
- El puerto pesquero y de mercancias.
- El puerto de trasatlánticos.
- El puerto de carga de Ferrys.
- Citroen.
- Astilleros.
- Parque Tecnológico y Logístico.
- Peinador.
- Pescanova.
- Conservas.
- Estación "terminal" de Renfe.
- Caixanova.
- 300.000 habitantes.
- etc, etc.
Creo que con esto, hay para buscar y empezar a pensar que ahora mismo, entre el 35% y el 40% de lo que se hace en Galicia sale de Vigo. Saludos.

Anónimo dixo...

Yo creo que es un buen plan.Estoy con este hombre.No podemos dejar parado el crecimiento economico de la ciudad.

Anónimo dixo...

Y hoy dia 11, la prensa nos sorprende con otra excusa barata. Si los lindes con la costa están en 200 o 100 metros y cosas raras de esas; vamos, que la Conselleira se ha puesto a practicar la magia a lo David Coperfield.
Lo que menos me gusta de todo esto es que la prensa (prensa amiga, por supuesto del gobierno actual de la Xunta) no dice ni la más mínima queja.
Faro de Vigo, que tanto debería de ayudar a la ciudad, diario decano de la prensa nacional (de lo que presume y es otra de esas cosas de la que Vigo puede presumir), no da ninguna queja. Sólo se salvan los escritos de algunos articulistas que dicen las cosas claras. De la Voz de Galicia poco podemos esperar. Y ya no digamos del Correo Gallego de Compostela, periódico informativo del anterior gobierno de la Xunta y que me parece que se le está viendo el plumero con sus devaneos con los nuevos habitantes de San Caetano, (hasta en sus páginas dedicadas a su inexistente Area Metropolitana, que lo hacen en plan irónico por lo de Vigo, incluye en ella al municipio de Noia; que ya puestos, podían coger Fisterra, Camariñas, etc).
Lo dicho. Para que Vigo pueda tener lo que necesita, todas sus fuerzas deben estar concentradas. Mal vamos si esas fuerzas sólo se mueven por intereses políticos (y si no que se lo pregunten a los de Nunca Máis con lo del tema de los incendios). Y yo que pensaba que amiguiños si, pero a vaquiña polo que vale...... Saludos.

Anónimo dixo...

El plan es necesario, imprescindible. Pero ¿este plan?

Anónimo dixo...

A río revuelto ganancia de pescadores. Van a lo bestia.

Anónimo dixo...

Pues a mi me parece un buen plan.

Anónimo dixo...

Este plan no vale. Necesitamos urgentemente uno, pero no cualquiera. mejor esperar un poco más y que sea un plan que nos sirva.

Anónimo dixo...

Yo creo q tienen un gran futuro el plan y que no hay que retrasarlo mas.

Anónimo dixo...

Es un plan hecho para unos cuantos

Anónimo dixo...

Claro que es malo no tener plan pero eso no es lo mismo que decir que este plan es bueno.- Necesitamos plan. Otro plan

Anónimo dixo...

A mi me parece un gran plan.Ojala se deje de marear la perdiz la Xunta y lo apruebe.

Anónimo dixo...

A mi me parece un desastre de plan, tipo "Abrir Vigo al Mar".

Un saludo

Anónimo dixo...

Ë o plan dos promotores, feito por eles e para eles. Os .
Viva o pelotazo

Anónimo dixo...

Os cidadans somos a última mona

Anónimo dixo...

A perdiz xa está bastante mareada polos do pp e o seu plan

Anónimo dixo...

En un solo mensaje podias escribir todo eso.No hacer creer que eres varios,

A mi me parece una buena oportunidad para la ciudad.

Esperemos una aprobacion pronto.

Es un gran plan.

Jesus

Anónimo dixo...

Yo creo q dinamizara la zona.Es una gran oportunidad.

Anónimo dixo...

Esto es para Marcosandión, estoy de acuerdo contigo, hay mucho antiviguismo, hasta histórico, pero creo la no aprobación del pegou no lo es necesariamente.

Anónimo dixo...

la no aprobacion del plan poco tiene que ver con viguismo o antiviguismo y si mucho con el pelotazo inmobiliario a costa de los vecinos de vigo que pretenden el señor toba y el señor figueroa