IX ÉPOCA

28.2.07

Ves?

Xa o diciamos en decembro de 2006. O PXOM de Vigo era tamén ilegal polo seu tratamento do patrimonio cultural. Xa recibira daquela o informe negativo dos técnicos municipais e da Xunta de Galicia do PP. Agora, tarde, mal e arrastro, Ángela B. reacciona e a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural (BNG) emitíu -pola porta de atrais e de xeito vergonzante- o seu novo e inevitable (agás descarada prevaricación) informe desfavorable. Outra vez máis, acertamos cando diciamos que de aceptar o documento como estaba "para a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, en mans do BNG, unha pataca quente, pois se acepta a redacción aprobada polos seus concelleiros vigueses, estará incorrendo nunha grave, por chamalo suavemente, deixación de responsabilidades e dando categoría normativa a un perigoso antecedente. Ánxela B. saberá o que fai...".

A quen haberá que esixir responsabilidades por ter emitido o informe preceptivo completamente fóra de prazo? que intereses particulares se defendían cando se fixo así?.

26.2.07

Os mamporreros de Corina tamén van a misa


Alucinada estou coa excursión organizada pola Federacion da Asociación de veciños de Vigo a Compostela para protestar contra "a xunta e o governo" e tamén -de paso-para presionar socialmente a prol da aprobacion do PXOM, que rematou co asistencia á misa do peregrino,segundo contan os xornais.¿non terán outra cousa que facer?.Ese ente onde funciona moi ben a alianza PP-BNG como unha prolongación do governo municipal con Amador facendo de Toba debería aplicarse aquela máxima troskista de cando eramos novas da revolución permanente que tanto derivou hoxe na subvención permanente ou senón practiquen a AUTODISOLUCION que é sanisima de cando en vez.

24.2.07

Un tren de novos ricos

Sorprende que neste momento de exaltación local-ferroviaria aparezan algunhas voces que cuestionen o gasto dunha infraestructura como o AVE. . Vaia por diante que considero ó tren como o medio de transporte do futuro. A encarecemento dos combustibles e a necesaria reducción de emisións contaminantes irá deixando fora de xogo á coches e camións, a autobuses e avións. O tren, magnífico invento que pode correr impulsado polos aeroxeneradores do Paradanta, polas augas do Sil ou polo sol de Almeria, será o noso futuro. E sobre todo, será o futuro para mover as mercadurias. Porque as persoas na sociedade da información xa vivimos no planeta como Cunqueiro na rebotica de Mondoñedo, con todo un mundo a golpe dun botón. Pero a diferencia de D. Alvaro o noso mundo non é o da fantasía senón o das transaccións comerciais, finacieras, de comunicación en tempo real. Cada vez é menos necesario o desprazamento e, caso de selo, non importa tanto a velocidade porque a tecnoloxía é móbil e seguimos conectados no tren, na estación, no metro ou no tranvía.
A clave está en poder mover os productos, como sinalaba Prada . En sacar das carreteras milleiros de camións contaminantes con conductores cada día máis explotados poñendo vidas en xogo. Por tanto ¿a que necesidade resposta unha obra que vai remover toneladas de terra e consumir millóns de euros? ¿Media hora en tres horas de viaxe para un reducido número de persoas poden xustificar tal empresa? ¿A satisfacción localista e competitiva de catro axentes sociais e suficiente?
Se analisamos as necesidades sociais da nosa área cae de caixón que non é o "tren de ricos" o que precisamos se non unha rede de trens de cercanías que nos permita ir e vir de Salvaterra, da Guarda, de Redondela o de Ourense. Mentrás as cidades enmerdanse co incensante movemento de coches particulares, os nosos inefables axentes sociais seguen facendo o pranto por un AVE por Cerdedo. E incomprensible, de novo, que a Federación de Algunhas Asociacións de Veciños e os sindicatos de traballadores sexan hoxe os entusiastas abandeirados dunha reinivindicación que a penas terá repercusión sobre o benestar dos veciños e traballadores.

O AVE por Cerdedo é un tren de novos ricos, un gasto suntuario para quedar ben que según afirman os técnicos nunca será amortizado. O que precisamos é un rede de ferrocarril que evite os miles de desprazamentos en coche particular, que achegue os servicios sanitarios á toda a área de influencia, que permita a mobilidade dos estudantes universitarios e de F.P., dos traballadores e dos turistas. Canto de todo isto non faríamos co inxente presuposto do AVE por Cerdedo!

22.2.07

Finca do Conde: estaban advertidos

ACTA CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO SESIÓN ORDINARIA DE 11 DE MARZO DE 2004
(Alcaldesa Corina Porro)
(...)

10. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

(...)
66-67. 19324/422- 32522/422 DECOVISA
(...)

Sr. Ruiz Ceniceros: respecto das licencias nº 66-67 a nome de DECOVISA, quere facer constar que hai 3 sentencias expresas, non firmes, que anulan o proxecto de compensación, o proxecto de urbanización e o plan especial do ámbito (Finca do Conde). No anterior goberno xa se fixeron propostas de suspensión de licencias por ese motivo, pero o Consello as rexeitou.

O seu Grupo respalda o que di a proposta, que de confirmarse a sentencia que anula o plan especial, será dificilmente legalizable no novo PXOM.

Espera, que si o Goberno, a pesar da opinión dos técnicos, e en contra dun grupo municipal, segue adiante, asuma as responsabilidades, que van ser de moita entidade económica, polas indemnizacións que pode xerar.


Sr. Soto: el opina doutra maneira, e pensa que hai vias legais para solucionar este asunto.

O Consello toma coñecemento das licencias relacionadas máis arriba, en número de 71, que o vicepresidente da Xerencia vai resolver por delegación da Xunta de Goberno Local, realizada con data do día 05 de xaneiro do ano que andamos.ACTA CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
SESIÓN ORDINARIA DE 20 DE MARZO DE 2003
(era alcalde Lois Pérez Castrillo)

8. EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
(...)

Intervencións:
O Sr. Fernández Álvarez indica que o seu Grupo solicita a retirada das licencias nº 14 e 15 da orde do día.
Explica as razóns: no día de hoxe presentaron no Rexistro da Xerencia un escrito mediante o que solicitan a revisión de oficio do acordo deste Consello do derradeiro 23 de xaneiro, na súa condición de parte persoada no expediente ó que atinxe. En consecuencia, cree que hai que resolver dita solicitude antes da concesión, de se-lo caso, das licencias.

Opinan que o acordo é ilegal por atentar gravemente contra o interese público ó recoñecer a “Finca do Conde, S.A.” un aproveitamento urbanístico, dentro do PEPRI “Finca do Conde”, ó que non teñen dereito, porque pertence ó Ministerio de Fomento por expropiación. Non se fixo unha interpretación afortunada do dictame do Consello Cosultivo que o único que aconsella –erroneamente segundo creen- é a anulación do expediente expropiatorio, pero non que a Xerencia poida desposuir ó Ministerio de Fomento do seu aproveitamento urbanístico dentro dese ámbito.

Repite que consideran o acordo ilegal, e á marxe de exerce-las accións xurisdiccionais procedentes, creen que debe resolverse esta solicitude que hoxe presentaron.
No acordo de referencia danse os supostos previstos para que poida declararse de oficio a nulidade dos actos administrativos, de conformidade co artigo 62.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro. Prívase ó Ministerio de Fomento do dereito de igualdade, xa que mentres aquel sexa titular dos terreos e do aproveitamento correspondente non o é “Finca do Conde, S.A.”. Trátase nin máis nin menos que de 16.442 m2 de superficie, e de 8.211 m2 de aproveitamento.
Ademais informa que os tres vocais do PSdeG-PSOE vocais deste Consello, remitiron o día 5 dos que andamos un escrito ó Ministerio de Fomento para que o ministro dea as ordes oportunas para que se investigue e aclare este asunto, coa finalidade de recupera-lo aproveitamento urbanístico a que teñen dereito.
O secretario informa que a presentación desta solicitude non dá lugar á suspensión dos actos.
Sr. Fernández: pide a retirada das licencias por prudencia.
Sr. Soto Ferreiro: resúltalle dificil entende-la “teima” do Sr. Fernández Álvarez sobre este tema, sobre todo cando hai tantos asuntos que o mercerían máis.
Este acordo é firme. Segundo lle parece o secretario dixo nalgunha ocasión que os pactos hai que cumprilos; hai un convenio co Ministerio de Fomento, que ademáis foi asinado polo Sr. González Príncipe, que é do mesmo grupo político que o Sr. Fernández Álvarez.
Sr. Fernández: non se trata de “teima”, é unha convicción. O seu Grupo sabe dicir si ou non cando así o estiman.
Sr. Toba Girón: de todas maneiras esta solicitude dos concelleiros do PSdeG-PSOE hai que informala e tramitala, e ten que volver ó Consello Consultivo. Entende que o PSdeG-PSOE formula proposta de retirada das licencias nº 14 e 15 da orde do día.

Votación da proposta de retirada das licencias nº 14 e 15:
EN CONTRA 6 votos: 1 PROVI (Sr. Soto Ferreiro), 3 PP (Sres. Figueroa Vila, Rodríguez Millares e Vázquez Caride)e 2 BNG (Sres. Fernández Fernández e Toba Girón)
ABSTENCIÓNS: Ningunha
A FAVOR: 3 votos PSdeG-PSOE (Sres. Fernández Álvarez, González Pérez e Sío Lourido)

En consecuencia a proposta de retirada queda rexeitada por maioría.

20.2.07

Aquellos ochenta¿Te acuerdas cuando éramos libres? Aún no se había inventado el sida y el amor era de todos y de cada uno.
Eran aquellos ochenta.
¿Te acuerdas de cuando las cosas aún no eran correctas o incorrectas, desde un punto de vista político? Aún no habíamos ganado del todo y nos creíamos que todo era posible.
Eran aquellos prometedores ochenta.
¿Has olvidado ya que el Kremlin no estaba a ocho mil kilómetros, y “pinchaba” Cancelas desde el palco metálico de un viejo cine que no quería morir? Nadie sabía qué hacía una chica como tú en un sitio como aquel, pero ya los tiempos anunciaban que serían malos para la lírica.
Eran aquellos insensatos ochenta.
¿No ves que cabíamos todos, los cuerpos hablaban muy quedos, y el alcohol sólo iluminaba? Aún creíamos que teníamos la música para decirnos cosas.
Eran aquellos dislocados ochenta.
¿Recuerdas que nos gustaba vernos? A ti y a mí. Tú aún te vestías para todos, y todos mirábamos para ti.
Eran aquellos felices ochenta.
Lo que no puedo recordar es qué pudimos haber hecho para dejárnoslo todo en el camino.
Pero recuerdo a Copini. Incluso recuerdo al “compañeiro” investido de fucsia, cuando se creía que regir no implicaba rigidez. Ahora sí.
Eran aquellos imposibles ochenta.
El caso es que también he olvidado dónde nos dejamos la inocencia; o cómo lo hicimos; o por qué. ¿Puedes decirme para qué?
Dime que, cuando sean ya “los veinte” de este dramático dos mil, podré decir algo parecido de este siglo que sólo promete el recuerdo.
Ya nunca seremos tal como éramos. ¿Lo ves?
¿Dónde se nos quedó nuestro “new deal”? La frontera de Rompente se volvió multimedia, olvidó el “silabario” en la turbina de un roll on roll off, y emergió el granito, desde los aledaños de O Galiñeiro, convertido en un polvo ceniciento, cuando casi todos descubrimos Eldorado.
Eran aquellos indelebles ochenta.
Pero el parto de los montes alumbró “pulgarcitos mil”, rodeados de hormigón para un futuro que no nos preparan para nosotros, sino para ellos.
¿Te acuerdas?

18.2.07

Finca do Conde: o requirimento da Xunta de 1999

Os fundamentos xurídicos da Resolución da Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia de febreiro de 1999, sobre o PERI III-02 Finca do Conde:

CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO
SESIÓN EXTRAORDINARIA DO DÍA 23 DE MARZO DE 1999

Na sala de sesións da Casa do Concello de Vigo, cando son as 9,00 horas do día devandito, en primeira convocatoria e en sesión extraordinaria, reúnese o Consello da Xerencia de Urbanismo para o estudio, dictame e resolución, no seu caso, dos asuntos incluídos na orde do día remitida a tódolos compoñentes do Consello e á que asisten o seu presidente, D. Manuel Pérez Álvarez (alcalde), os vocais, D. José Avelino Fernández Fernández, D. José Antonio Gil Sotres, D. José Ramón Montero Escrigas, D. Lois Pérez Castrillo e Dª Dolores Villarino Santiago. Están presentes, ademais, o xerente de Urbanismo, D. Alfredo Cerezales Fernández e a interventora xeral do Concello, Dª Berta Guarner González. Actúa como secretario D. Francisco Javier García Martínez, secretario da Xerencia Municipal de Urbanismo.

ASUNTO ÚNICO:

REQUERIMENTO DA DIRECCIÓN XERAL DE URBANISMO SOBRE O PERI III-02 FINCA DO CONDE

"Requirir ó Concello de Vigo para que, no prazo de un mes, proceda a declarar anulado o acordo adoptado polo Pleno da Corporación en sesión do 16 de abril de 1998, polo que se aprobou o Plan Especial de Protección e Reforma Interior III-02 Finca do Conde, así como a de tódolos acordos posteriores que traian causa de éste, por ser contrarios ó ordenamento xurídico.
No caso de non ser atendido o presente requerimento esta Consellería poderá adoptar ou insta-las medidas legais oportunas para o pleno restablecemento da legalidade urbanística vulnerada"

...)

Fundamentos xurídicos:
1º.- o PEPRI III-02 Finca do Conde, non cumpre, nos seus xustos termos, tódalas observacións indicadas nos informes vinculantes emitidos pola Delegación Provincial desta Consellería en datas 1 de outubro de 1997 e 9 de marzo de 1998, específicamente as relativas ó incumprimento do uso característico residencial e de reserva mínima de zonas verdes e espacios libres. O incumprimento do informe autonómico vinculante é causa de nulidade de pleno dereito que determina o art. 62.1.e) da Lei 30/1992 de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2º. O Plan Especial aprobado definitivamente non se axusta ás determinacións do PXOU que desenvolve dado que altera o uso característico residencial a prol do uso terciario, e non prevé a reserva mínima de 16.180 m2 de zona verde a que obriga a correspondente ficha do Plan Especial vixente.
A Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia no seu artigo 11.1.b) establece que o Plan Xeral deberá establecer para os sectores de solo urbano remitidas a planeamento especial, os usos globais, niveis de intensidade, estándares e densidade que no solo non consolidado non poderá ser superior a 100 vivendas por hectárea cunha superficie edificada máxima de 8.250 m2.

O Plan Xeral vixente aínda que foi aprobado definitivamente ó abeiro da lexislación entón vixente, contén unha ficha específica na que recolle, entroutras determinacións, os usos e intensidades e os estándares para dotacións de zonas verdes ós que se deberá axusta-lo Plan Especial.

O Plan Especial está obrigado a respectar e axustarse a estas determinacións (art. 26.2, 45.2 e 50 da Lei 1/1997 de 24 de marzo, do solo de Galicia), o seu incumprimento determina a nulidade de pleno dereito do Plan Especial, segundo dispón o art. 62.2. da Lei 30/1992 de 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3º.- O uso característico fixado polo Plan Xeral é o residencial en tanto que da ordenación contida no Plan Especial podería resultar como uso predominante o terciario. Esta desnaturalización do uso característico residencial é consecuencia de non computa-la superficie construible con destino a uso terciario en determinadas condicións. Nembargantes, unha cousa é o cómputo da edificabilidade máxima permitida e outra ben diferente o cambio do uso característico ou predominante fixado polo Plan Xeral que non pode ser alterado fraudulentamente co argumento de que o uso terciario en semisoto non computa edificabilidade; a superficie construible con destino a uso terciario resultaría moi superior á destinada para uso residencial, por canto que a prevista no cadro resume de ordenación B.9, hai que engadirlle a superficie construible en semisoto que se permite sen outro límite que o de que o plano inferior do forxado que cubra a edificación non sobrepase 1,50 m sobre o nivel da rasante oficial, convirtindo deste xeito o uso terciario en uso predominante do sector.
4º.- O Plan Xeral fixa unha reserva mínima de 16.180 m2 de superficie destinada a zona verde que non se acada na ordenación prevista polo Plan Especial, dádo que, a estes efectos, non poden ser computados aqueles espacios libres que non son adecuados coa natureza e función propia dunha zona verde pública ( arts. 3.1.f) e 11.1.b) da Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia e sentencias do Tribunal Supremo de 16/2/1987), nin cumpren as condicións establecidas polo art. 4 do anexo do Regulamento de planeamento. En consecuencia, non son computables para os efectos da reserva mínima de zonas verdes nin o xardín do Pazo do Conde, que é titularidade e uso privado; nin os espacios residuais, fragmentados e intersticiais ó viario, con pedentes superiores ó 10% que é o límite fixado pola Lei 8/1997, de 20 de agosto; nin os espacios libres de titularidade privada situados sobre a edificación de uso terciario.
5º.- A Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia, no seu art. 48 condiciona a eficacia do acto de aprobación definitiva e á entrada en vigor do plan aprobado ó cumprimento previo de determinadas condicións de publicidade e traslado do expediente completo e dous exemplares do plan aprobado definitivamente "con tódolos planos e documentos que integran o plan sobre os que tivera recaído o acordo de aprobación definitiva, debidamente dilixenciados polo secretario do Concello, facendo consta-lo dito extremo"; o que non se cumpríu no caso do citado Plan Especial e motivou a reclamación da documentación polo delegado provincial desta Consellería que non foi atendida polo Concello.
6º.- En consecuencia, o Plan Especial infrinxe ó ordenamento vixente, por canto non cumpríu os informes preceptivos e vinculantes desta Consellería, non se axusta ás determinacións de uso e reservas mínimas para zonas verdes esixidas polo vixente Plan Xeral e non pode considerarse en vigor por non ter cumprido os requisitos establecidos polo art. 48 da Lei do solo de Galicia."

(...) [informes técnicos municipais contrarios ao requirimento da Xunta] (...)

Proposta.-
O Consello, en uso das atribucións conferidas polo artigo 8.m) dos estatutos da Xerencia, por maioría, (cos votos a favor do PP, Sres. Fernández Fernández, Gil Sotres, Montero Escrigas e Pérez Álvarez, e en contra do PSdeG-PSOE, Sra. Villarino Santiago, e do BNG, Sr. Pérez Castrillo) propón a adopción do seguinte acordo:

Rexeita-lo requerimento formulado polo director xeral de Urbanismo o día 26.02.99 para que se anule o acordo plenario do 16.04.98 sobre aprobación definitiva do PEPRI III-02 “Finca do Conde”.

DENDE VIGOBLOG SEGUIMOS INFORMANDO, xa que os que teñen esa obriga nono o fan, pero nos regalan fantásticas exclusivas de ocorrencias para seguir ocupando a lámina de auga e seguir soslaiando a lexislación de protección do litoral.

Non só nos desinforman algúns medios de comunicación: Figueroa segue intentándoo. A mentira non é unha opción política.

S.O.S.

Auxiilioooo!!

16.2.07

Finca do Conde: o día D

PEPRI FINCA DO CONDE: o 21.07.2003, BNG, Soto e PP decidiron que se chegase á situación actual. ¿Por que?. Vostedes mesmos xulgarán...


ACTA
CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DO CONCELLO DE VIGO
SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE DE
21 DE XULLO DE 2003

Na sala de sesións da sede da Xerencia municipal de urbanismo de Vigo, cando son as 8,40 horas do día devandito, en segunda convocatoria e en sesión extraordinaria e urxente, reúnese o Consello da Xerencia de Urbanismo para o estudio, dictame e resolución, no seu caso, dos asuntos incluídos na orde do día remitida a tódolos compoñentes do Consello, baixo a presidencia do seu titular, o Iltmo. Sr. D. Ventura Pérez Mariño e coa asistencia dos vocais, D. Amador Fernández Fernández, D. Mauricio Ruiz Ceniceros e D. Xavier Toba Girón. Está presente, ademais, Dª Berta Guarner González interventora xeral do Concello. Actúa como secretario D. José Riesgo Boluda, secretario da Xerencia de Urbanismo.

PEPRI III-02 FINCA DO CONDE.- EXECUCIÓN DE SENTENCIAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA

Antecedentes:
O día 02.06.03 o técnico de admón. xeral de Planeamento e Xestión informa:

“Antecedentes: 1.- En data 16/04/1998 o Pleno do Concello aprobou definitivamente o Plan Especial de Protección e Reforma Interior "III-02-Finca do Conde", cos votos en contra dos concelleiros do BNG e PSOE (Expte. 4218/411).

2.- No 30/08/1999, unha vez constituída a nova Corporación municipal, o Pleno do Concello acordou: "Inicia-lo expediente de declaración de nulidade de pleno dereito do PEPRI III-02 "Finca do Conde" (...)", e en consecuencia: "Suspende-la execución do mentado PEPRI (...)". No 09/09/1999, o alcalde-presidente emitíu un Decreto no que acordou suspende-la execución do proxecto de compensación, do proxecto de urbanización e de tódolos procedementos de licencias en trámite nesa área. En data 24 de novembro de 1999, o Consello Consultivo de Galicia emitiu o seu dictame vinculante sobre o proceso de revisión de oficio do PEPRI, en senso desfavorable, o que implicaba a imposibilidade da súa continuación e o alzamento da mentada suspensión.

3.- En data 20/03/2003 o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo acordou conceder a "Finca do Conde, S.A." licencia de obras para construír dúas torres de 15 plantas e 114 vivendas cada unha no ámbito de referencia (exptes. 34059/421 e 34058/421). Ditas obras atópanse nun estado primitivo de execución.
Aínda non se autorizou a construcción do centro comercial previsto no PEPRI. Os expedientes das respectivas licencias de obras e apertura solicitadas pola entidade mercantil "Decovisa" atópanse en avanzado estado de tramitación (exptes. 32522/421 e 19324/422).

4.- No 27/03/2003 o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictou tres sentencias nas que declarou a nulidade do PEPRI, proxecto de compensación e proxecto de urbanización do ámbito de referencia (recursos cont.-ad. 2/6118/1998, 2/4305/1999 e 2/4506/1999, os dous últimos promovidos pola Xunta de Galicia). A entidade mercantil "Finca do Conde, S.A." interpuxo recurso de casación contra ditas sentencias.

5.- Actualmente estanse tramitando dous procesos contencioso-administrativos perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra o proxecto de compensación dese ámbito (recursos cont.-ad. 2/4355/2003 e 2/4341/2003), promovidos respectivamente polo Ministerio de Fomento e D. Nicolás Alberte Meixengo.

Fundamentos xurídicos: I.- As tres sentencias do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 27/03/2003 antes citadas, declarativas da nulidade do PEPRI "III-02 Finca do Conde" motiváronse na infracción do uso característico residencial fixado para ese ámbito no Plan Xeral de Ordenación Urbana do 29/04/1993 (PXOU-93). No PEPRI cualificouse unha parcela de 21.880 m2 de superficie cun uso exclusivo comercial. Sinala o Tribunal que:

"(...) una cosa es que las plantas bajas de los edificios a residencia se dediquen, como es usual, a usos complementarios y compatibles con aquél, como los comerciales o de servicios, y otra que la mayor parcela edificable esté dedicada por entero a un uso terciario no previsto en la ficha, pues por sus dimensiones resulta claro que no estará exclusivamente al servicio de los edificios residenciales del ámbito, lo que impide hablar de complementariedad con el destino de éstos".

Este motivo de nulidade xa fora recoñecido anteriormente pola Xunta de Galicia nos informes emitidos durante a tramitación do PEPRI. Tamén polo propio Concello no seu acordo plenario do 30/08/1999 no que se instou a súa revisión de oficio. O Dictame vinculante do Consello Consultivo de Galicia do 24/11/1999 impedíu consumar dita revisión de oficio, co único argumento de que simultaneamente se estaban tramitando varios procesos contencioso-administrativos contra o mesmo instrumento de planeamento.

II.- Na segunda das sentencias referidas (recurso 2/4305/1999, demandante: Xunta de Galicia) declarouse tamén a nulidade do proxecto de urbanización desa área, polo motivo engadido da indebida ampliación da anchura do vial da "Baixada ó Castaño".

III.- A entidade mercantil "Finca do Conde S.A." interpuxo recurso de casación contra as devanditas tres sentencias anulatorias. Estes recursos de casación teñen escasas probabilidades de éxito, considerando as sentencias dictadas polo Tribunal Supremo durante os últimos catro anos en casos similares do Concello de Vigo dádo que non se aplica dereito estatal senón autonómico (Art. 89.2 LXCA-98).
Sen embargo, as sentencias de referencia carecen de efecto directo ou executivo en tanto en canto non sexan firmes (Art. 104.1 LXCA-98). O Tribunal Supremo demorará un prazo aproximado de dous anos en confirmalas ou revogalas.

IV.- Da análise dos referidos antecedentes, e do estado aínda primitivo da execución dese ámbito (obras de edificación apenas comenzadas e licencias urbanísticas aínda pendentes de outorgamento) resulta convenente que esta Administración municipal acorde a suspensión das licencias pendentes de outorgamento nese ámbito.
Para tal fin, bastará con aplica-lo disposto no Art. 77.1 Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística de Galicia (LOUGA) no que se preceptúa que:

"Os órganos competentes para a aprobación inicial dos instrumentos de planeamento urbanístico poderán acorda-la suspensión do procedemento de outorgamento de licencias de parcelación de terreos, edificación e demolición para áreas ou usos determinados co fin de estudia-la súa formación ou reforma. O devandito acordo deberá publicarse no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión da provincia".

A duración da suspensión será de un ano, prorrogable por outros dous se nese ínterin se aproba inicialmente a modificación do planeamento.

Tempo suficiente para poder estudia-la necesidade de modifica-lo PEPRI litixioso, e para que o Tribunal Supremo se pronuncie sobre os mentados recursos de casación.

V.- No que se refire ás licencias de obras xa concedidas en data 20/03/2003, antes citadas, cabe sinalar que, podería instarse do TSXG a execución provisoria das referidas sentencias, a fin de dar cumprimento ó disposto nelas (artigo 91 LXCA-98). Nese suposto, unha vez acordada dita execución provisoria, resultaría factible suspende-las mentadas licencias de obras, seguidos os trámites regulados no artigo 212 LOUGA, artigo 127 LXCA-98 e artigos 102 e ss. LRXA-PAC.

VI.- Os procedementos reseñados no parágrafo anterior, poderían xerar unha responsabilidade patrimonial nesta Administración local (Arts. 139 e ss. LRXA-PAC), polos custes xa desembolsados polos propietarios do ámbito en execución das disposicións e actos municipais logo anulados ou revogados. Sen embargo o certo é que de concederse as licencias pendentes, ou de non paralizarse as xa outorgadas, as indemnizacións derivadas desa responsabilidade patrimonial incrementaranse substancialmente no caso de que as devanditas sentencias do TSXG adquirisen firmeza cando as obras xa estivesen rematadas. En hipótese, no caso contrario, dádo o estado actual das referidas obras (apenas iniciadas) as responsabilidades pola demora producida serían moi inferiores.

VII.- É competente para dicta-lo acordo que agora se propón o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo de conformidade co disposto no Art. 8.k) dos seus Estatutos e Art. 77.1 LOUGA.

En virtude do exposto, proponse ó Consello a adopción do seguinte acordo:

Primeiro.- Suspende-lo procedemento de outorgamento de licencias urbanísticas no ámbito do PEPRI III-02 Finca do Conde co fin de estudia-la súa reforma, de acordo co preceptuado no Art. 77 Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística de Galicia (LOUGA) -expte. 8472/411-.

Segundo.- Instar do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a execución provisoria das sentencias do 27 de marzo de 2003 declarativas da nulidade do PEPRI III-02 Finca do Conde e do seu proxecto de urbanización, polos motivos sinalados na parte expositiva deste acordo.

Terceiro.- Notifíquese o contido íntegro deste acordo ós interesados polo mesmo, coa indicación de que contra o mesmo cabe interpór alternativamente recurso de reposición ante esta Administración municipal no prazo máximo de un mes, ou recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, sen prexuízo da súa inmediata executividade. Publíquese a súa parte dispositiva no DOG e nun diario dos de maior circulación da Provincia.”

Intervencións:
O Sr. Ruiz Ceniceros fai alusión ás 3 sentencias do TSXG, que foron recorridas pola propiedade pero non polo Concello.

Diante da posibilidade de que o Tribunal Supremo confirme as sentencias, poderiase intentar unha modificación do Plan Especial, cuestion coa que non están conformes os propietarios porque confían en que o TS o legalice.

Incorpóranse á reunión, en primeiro lugar o Sr. Barros Puente do PSdeG-PSOE, e a seguir os Sres. Figueroa Vila, Iglesias Carrera, López-Chaves Castro e Porro Martínez do PP.

Ademais o Sr. Ruiz fai fincapé na responsabilidade patrimonial do Concello para o caso de que o Supremo ratificase as sentencias de instancia, no caso de que non se suspendan as licencias do ámbito. De ahí esta proposta de acordo.


Votación:
EN CONTRA: 4 votos PP (Sres. Figueroa Vila, Iglesias Carrera, López-Chaves Castro e Porro Martínez)
ABSTENCIÓNS: 3: 1 DPG (Sr. Soto Ferreiro) e 2 BNG (Sres. Fernández Fernández e Toba Girón)
A FAVOR: 3 PSdeG-PSOE (Sres. Barros Puente, Ruiz Ceniceros e Pérez Mariño)


Explicación de voto:
O Sr. Toba Girón manifesta que o seu Grupo se abstivo porque este é un asunto moi complicado e consideran que nestes momentos o importante é incluilo no novo PXOM, e axilizalo o máis posible. Non teñen claro que o TS chegue a executar esas sentencias, de ocorrer iso, as cousas complicaríanse aínda máis.

Sr. Ruiz Ceniceros: esta proposta pretendía salva-la responsabilidade patrimonial do Concello. Ademais conta con tódolos informes dos técnicos e é xurídicamente impecable.

Sra. Porro Martínez: O Grupo Popular votou si por coherencia política, en base a informes tamén emitidos por técnicos.


Acordo:
O Consello, en uso das atribucións conferidas polo artigo 8.a) dos Estatutos da Xerencia, por maioría, adopta o seguinte acordo:

Non prestar aprobación á proposta formulada polo técnico de admón. xeral de Planeamento e Xestión que se transcribe literalmente nos antecedentes deste acordo, sobre execución de sentencias relativas ó PEPRI III-02 Finca do Conde.

Como non hai máis asuntos que tratar, a Presidencia dá por rematada a sesión do Consello, son as 8,50 horas do día devandito, de todo o que eu, secretario, dou fe.

DILIXENCIA.-
Exténdese para facer constar que a presente acta corresponde á sesión extraordinaria e urxente do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo de 21 de xullo de 2003. Consta de 2 follas numeradas do 622 ó 623 da serie A nº 1071642 ó 1071643. Aprobouse na sesión do 31 de xullo de 2003, coa seguinte precisión feita pola concelleira do PP, Sra. Porro Martínez:

“Na súa explicación de voto cando dixo que o seu Grupo votou si por cooherencia política, en base a informes tamén emitidos por técnicos se refería a informes técnicos anteriores, favorables, que constan no expediente.”

Vigo, 31 de xullo de 2003
O SECRETARIO DA XERENCIA,

José Riesgo Boluda

O 21 de xullo de 2003 recén era alcalde Ventura Pérez Mariño e concelleiro de Urbanismo Mauricio Ruiz Ceniceros tralo acordo de goberno de coalición co BNG.
A incomprensible (?) abstención dos socios do goberno, Toba Girón e de Amador Fernández (o BNG ata ese momento sempre votara contra o ilegal PEPRI de Finca do Conde), posibilitaron que o voto a favor do PP tirara abaixo a impecable proposta de Ruiz Ceniceros encamiñada a evitar o que era obvio que ía ocorrer en canto fallase o Tribunal Supremo. Alguén do BNG debería pedirlles a Toba e Fernández unha explicación convincente sobre este extraño cambio de voto.

Despois de lér esta acta e as explicacións de voto de C. Porro e Toba Girón vénos á cabeza Hamlet e aquilo de que "Algo fede a podre en Dinamarca".

Entre tanto trile, corrupción, desfachatez e bazofia municipal e espesa, a dignidade ten un nome: Mauricio Ruiz Ceniceros.

Grazas Mauricio.


En Vigo, partidos?; nin de fútbol

Teño que recoñecer que, no medio da que está caíndo, facer unha especie de crónica deportiva neste blog, dá un morbo de carallo.
Supoño que, hoxe por hoxe, a xente entra en Vigoblog para ter unha idea máis cercana á realidade (non nos debemos a ninguén, mal que lle pese a algúns) do que pasa en Vigo, fóra da autopropaganda parabobos, ao uso dos poderes fácticos locais (únome á solicitude de pago “en efectivo” realizada por Pablo no post anterior).
E claro, ¿qué relación ten iso con que o Celta só xogue ben fóra de Vigo, e empezo a pensar que mellor, canto máis lonxe de Galicia?. En Palermo, ben. En Moscova, tamén. Se temos partido en Siberia, gañamos, seguro.
Outro dato: ultimamente a canteira en Vigo só dá, con certa sona, laterais dereitos (é dicir, do lado dereito) e medios destructivos (sen comentarios).

15.2.07

Finca do Conde: que paguen Corina, Figueroa e Toba

Aínda que o Faro o silencia, como corresponde a un medio subvencionado polo goberno municipal, La Voz e El País, recólleno de xeito destacado: como era de esperar, tras as reiteradas sentencias anteriores do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o Tribunal Supremo vén de anular a totalidade do PERI Finca do Conde, e, en consecuencia, sitúa na ilegalidade as sentencias concedidas por Corina Porro (coa inestimable axuda do BNG de Toba Girón) ao Centro Comercial -hoxe Carrefour- e ás torres de vivendas xa construídas.

As advertencias sobre esta debacle, foron reiteradamente realizadas por Ventura Pérez Mariño e por Mauricio Ruíz en cantas ocasións tiveron, e foron sistematica e conscientemente ignoradas, pesie á súa evidente consistencia, por PP e BNG. Xa o recordabamos nun noso post de xullo de 2005, no que relatabamos o proceso de acoso e derribo de Ventura Pérez Mariño:

- Xullo, consello da Xerencia sobre as licencias no PERI Finca do Conde. O PSOE propón unha fórmula para evitar que a continuidade das licencias (despois de tres sentencias que anulan o PERI aprobado por Manuel Pérez) supoña un grave prexuízo futuro para ó Concello pola posibilidade de que se produzan indemnizacións multimillonarias no caso de que se fagan firmes as sentencias e se anulen xudicialmente as licencias concedidas. O voto en contra do PP e a abstención do BNG, impiden que a proposta saia adiante. APROIN presenta un recurso de reposición contra este acordo (que se verá en outubro, con nova abstención do BNG que provoca que as licencias continúen o seu curso). Mauricio Ruiz, concelleiro de urbanismo (PSOE) manifesta non comprender a postura do BNG que lle parece incoherente co que debera ser unha postura unitaria do goberno (o BNG tíñase manifestado reiteradamente contra a operación do PP-Finca do Conde). Xabier Toba (BNG) explica a súa abstención en que "é un asunto complexo".

Ocorreu o que tiña que ocorrer. As decisións tomáronse coa advertencia expresa das graves consecuencias dos actos administrativos aprobados polo PP coa abstención activa do BNG. Non debemos ser os cidadáns os que paguemos a irresponsabilidade (os intereses?) dos concretos concelleiros que, advertidos, votaron contra os intereses xerais da cidade: toca agora que sexan eles os que asuman o pagamento das indemnizacións ás que poida haber lugar ou as responsabilidades civís que se deriven.

14.2.07

Hay otro Vigo, ¿sabían?

Hay otro Vigo, pero está en éste. Lo que pasa es que el Vigo "oficial" se esfuerza notablemente en ocultarlo. Y, claro, los moradores del Vigo real encuentran pocos cauces fiables para expresarse y se sienten impelidos a usar otros medios menos "virtuales" (¡qué paradoja!) que los manejados por los administradores de ese otro Vigo "oficial".
El diario coruñés (¡lagarto, lagarto!) La Voz de Galicia mantiene abierta una sección para que cualquiera pueda expresarse libremente. Es posible que esa libertad no se ofrezca tan nítida en su ámbito local propio, pero cumple una inestimable función informativa para conocer algo del Vigo real, que los medios locales de aquí se pasan por "el arco de triunfo".
Entre las intervenciones en ese foro, nos ha parecido adecuado escoger tres muestras. Claro que hay de todo, incluida una "carta abierta a la Consellería", suscrita por los responsables de la empresa "Las 5 Jotas", ilegalmente instalada en Candeán, pidiendo comprensión porque llevan años "intentando legalizarla", pero quienes están a favor del PXOM rechazado por la Xunta ya tienen cancha de sobra en los medios de comunicación locales. En fin, ustedes verán.

CARAVANA por unha exposición do pxom

Cacharela (lunes, 12 de Febrero de 2007)

O pasado sábado @s veciñ@s afectad@s polo plan xeral e aquel@s que non nos afecta directamente, pero de algunha maneira este modelo de urbanismo nos afectará, concentrámonos en Samil para sair en caravana de coches e atravesar de este modo a cidade de Vigo. Alí non estabamos catro pelagatos, pois a ruta levounos unhas 3 horas. Durante o recorrido atopamos todo tipo de cidadán, aqueles que aplaudían e enviaban o seu apoyo, os que parece que non se enteran de que vai isto, e @s histéric@s que creen que con insultos se arransa todo. Este é un estado democrático, ou eso din?,mal que lles pese a algúns,por tanto @s cidadans temos dereito a manifestarnos libremente,e cando un modelo de cidade está en xogo mais,pido,pedimos que se nos informe claramente de como vai urbanizarse a cidade, que se expoña ao público e sobre todo que NON ARRAXEN CO RURAL!

Cómplices

José Ángel Montenegro Fernández (lunes, 12 de Febrero de 2007)

Está claro que comprar a los medios de comunicación esbien fácil: Faro de Vigo de este domingo: una página entera para la manifestación de los vecinos de Candeán; ni una mención para la manifestación de automóviles que colapsó el centro de Vigo el sábado. Y se llaman periodistas estos mercenarios sinvergüenzas.

Menuda conspiración para especular con las viviendas de los débiles, de los humildes que no tienen medios para abogados y litigios. Su "progreso" se basa en pisotear los derechos de las gentes humildes de las parroquias. Son unos cobardes y unos desalmados. Y los de la Federación Eduardo Chao ya han demostrado lo que son en Navia.

Es increíble, pero el BNG es aún más corrupto que el PP. Éso sí, son menos ambiciosos; Castrillo y Toba saben que la avaricia rompe el saco y pretenden desaparecer sin hacer ruido. Esta gente debería responder en los tribunales, que algunos sabemos los tejemanejes que se trajeron. Los de Consultora Galega se llevan el triple de lo presupuestado y nadie dice nada. El BNG impulsa una ley de participación ciudadana que luego boicotea y nadie dice nada. Se impide la entrada de los ciudadanos en el pleno mediante cordón policial (y con charanga de megafonía incluida para acallar a los vecinos) y nadie dice nada. Se impiden recogidas de firmas y nadie dice nada. Se responden a las alegaciones por internet (cuando saben que en el rural, donde están los afectados, no hay esos medios), y nadie dice nada. Se dice en los medios que se ha hablado y pactado con los colectivos de afectados siendo MENTIRA y nadie dice nada. Los concelleiros del Gobierno Local filtran información a medios "amigos" como Faro de Vigo y nadie dice nada. Se trata y deprestigia a los afectados como ignorantes, manipulados e incluso criminales y nadie dice nada... Aquí parece que hay que hacer como en Nigrán o no hay manera de que a uno le escuchen. Esto es una vergüenza, pero si quieren echarnos de nuestras casas van a tener que matarnos.

Señores de La Voz en Vigo: El auditorio del Centro Cívico de Teis acoge una reunión de afectados del barrio el próximo 2 de marzo a las 20:00 horas.

PLAN NO SOSTENIBLE

Isidro Pazos Comesaña (martes, 6 de Febrero de 2007)

Nacido en el rural de Vigo me siento muy afectado por el enorme atentado a las zonas naturales que se se pretende con este plan. Las escasas zonas verdes que se mantienen como zonas protegidas por su riqueza en flora y fauna autóctonos se verán arrasadas y convertidas en masas de asfalto y hormigón. Espero que se le ponga freno a la desmedida especulación urbanística que pretende el nuevo plan por el bien de águilas, cucos, salgueiros, robles...y un largo etcétera que ahora contemplo cada mañana y que tendrán sus días contados si se aprueba el plan tal como se pretendía.

10.2.07

Te Váz ò quez?

Coas pertinentes disculpas pola discontinuidade na redacción de crónicas deportivas celestes (motivada por razóns técnicas e humanas, funcionando a medida do propio club de referencia -agora si, agora non-), quero retomar “ao meu xeito” a faena de cronista deportivo e facer unha chamada solemne desde aquí para que Fernando Vázquez dimita, “de seu”, de inmediato, de finitivamente.
¡Cómo pode agora manter a dignidade, ser segundo prato, despois de saber que pode seguir porque Clemente non aceptou!. Isto polo menos é o que dín os medios serbios (non confundir, polas posibles consecuencias, cos medio-serbios); os dianteiros serbios, xa se sabe, non din nada con Clemente ...
Xa que logo, esto está mal de carallo, mesmo fatal. Incluso nos poñen no mesmo prato informativo que ao Madrid e a Capello: “se van, se quedan, los hechan, los quieren ...”. Os sofridores celestes non merecemos tanto castigo.
Na redacción de Vigoblog, ademais de non entender cómo non fixen no seu día (indispoñibilidades que ten ún) a crónica do partido Palermo-Celta, segundo Joseba probablemente un dos mellores que xogou o Celta iste ano (e iso que empatamos), respírase unha certa unanimidade no referente ao amplo marxe de sufrimento que aínda posuímos os vigueses, e eu entendo que non só están a falar de fútbol e do Celta, pero neste caso non hai dúbida.
Polo visto, mentras teñamos de adestrador do club a F. Vázquez, o sufrimento está garantizado.
E non digo o que toca mentras teñamos de lideres locais a C. Porros, Arcaballeros e Santis.comdoscojones-im-pre-sio-nan-te-pá-xi-na-web.

9.2.07

¿Seremos espabilaos?

Una vez más, y ya se me está pareciendo a una puñetera costumbre, el Comité de Oquefajafalta de la célula clandestina local de VIGOBLOG, me ha endilgado una investigación que, en puridad, debería corresponder a cualquiera de los integrantes del Comité de Indagaciones Varias. Por pura disciplina orgánica me como el marrón y me zambullo en la faena inquisidora.
Para empezar, la investigación encomendada debe responder a la verdadera Madre del Cordero (cerne da deboura, quid de la cuestión o, simplemente, meollo del asunto): ¿Somos verdaderamente listos, o nos estamos beneficiando de una privilegiada información que incluso el informante ignora?

FASE INDAGATORIA:
1.- Aquí hemos dicho que lo del PXOM no iba de ésta y que la Consellería del ramo diría lo que tenía que decir.
2.- Aquí hemos dicho que lo de la depuradora no tenía más arreglo que ir a por la red separativa.
3.- Aquí hemos dicho que, finalmente, la nueva depuradora se ubicaría en la Xunqueira do Lagares.
4.- Aquí hemos dicho que si seguíamos echando tanta mierda a la ría nos iban a meter un puro.
5.- Aquí hemos dicho que de rehabilitar el edificio del antiguo "Montemar" en O Castro, rien de rien, que había que demolerlo y recuperar la muralla del castillo.
6.- Aquí hemos dicho que a X.M. Iglesias le quedaban dos telediarios por andarse con milongas sobre lo de los dineros para mantenimiento.
Y, como para muestra basta un botón, con estos seis ejemplos doy por terminada la primera fase del trabajito este porque sí, hombre, y paso sin más a la

FASE ARGUMENTAL:
1.- Pues ya ven, con lo del "acuerdo" Corina-Caride han venido ó rego y han tenido que meterse a eso de subsanar las deficiencias, sean "de calado" o "anecdóticas". Y digo yo que si han aceptado que "si hay que modificar, se modifica; que no es por no modificar...", igual es por algo; sin ir más lejos, porque se hacía difícil conciliar lo dispuesto por la ley con lo pretendido en el PXOM.
2.- Ahora nos vienen con que van a hacer la tira de tanques de tormenta (que suena como a blindados de la Guerra del Golfo) y que se van a poner a separar colectores de pluviales y fecales. Pues no era sin tiempo, que hace ya la tira que se lo dijimos y que lo sabían, y ni se pararon a hacerlo cuando nos "humanizaron" las calles más problemáticas en eso de recoger aguas, a base de fourouge y lipstck disipadores de inmundicias subterráneas.
3.- Tras el "parto de los montes", la Consellería del ramo aceptó "como animal de compañía" ampliar, o sustituir, la depuradora en la mencionada Xunqueira.
4.- Con lo de la mierda a la ría, ya saben que la UE nos ha prometido el puro ese si no lo arreglamos a fume de carozo.
5.- Si es que se empeñan en darnos la razón cada dos por tres, aunque siempre racaneando, como si se les hubiera ocurrido a ellos. Y todo por no reconocer nuestra inveterada sensatez, buen hacer y probidad. En fin, que ya han dicho que se lo cargan, que hay que "poner en valor" la muralla agredida con el restaurante de marras.
6.- Finalmente, tras su "reprobación" pública por "crear alarma social", Iglesias fue separado de su responsabilidad, por decisión de C.Porro. Que luego los mismos que le cortaron la hierba debajo de los pies "reculasen" y aceptasen lo que él proponía no sirvió para que rehabilitasen su gestión. Claro que eso les quitaría la careta, y tampoco hay que pasarse, habrán pensado.

FASE FINAL (o de conclusiones):
O bien se trata de que a) somos más listos que los ratones colorados, b) disponemos de un Rappel de fortuna para ver lo que se nos avecina, c) somos unos astutos manejadores de información privilegiada y de paso ya nos hemos hecho con parcelitas en las zonas más beneficiosas y no discutidas del PXOM ( qué menos, ¿no?), o bien de que, d) simplemente vemos, comprendemos y concluimos lo que cualquier ser humano en posesión del mínimo de facultades mentales en uso concluiría.
Tras analizar cuidadosamente las varias variables de la conclusión, he tenido que someterme a la mostrenquería de lo verosímil y afirmar que la conclusión más razonable es la última (d), por mucho que me hubiera gustado que fuera la tercera (c) o, en su defecto, la primera (a).

Todo lo cual me lleva a la AFIRMACION DEFINITIVA:
Manda carallo, qué tropa, la que se sigue empeñando en que las ruedas de molino son digeribles y gozan de un diámetro adecuado a los esófagos de la peña (o sea, los de todos nosotros).

Y una POST DATA:
¿Les parecerá oportuno a los administradores de "Cadernos Cidadáns de Vigo" incluir este post en su bitácora, o seguirán "cagándose por la pernera" como vienen haciendo de un tiempo a esta parte?

8.2.07

Vixia os sables ao chegar febreiro

Velahí o título dunha novela do noso personaxe,curioso !a que sí!,pero o motivo deste post non é outro que suxerir por hixiene democratica ,incompatibilidade ética e puro sentido común a dimisión do actual Director Xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo,que non é outro que DANIEL PINO VICENTE responsabel e coordinador da redacción do PXOM de Vigo.En todo caso,deberíamos recomendar o seu cese,se o individuo non se da por aludido e de paso recomendarlle un titulo para a súa próxima novela "o raposo ten conta das galiñas".Saúde a todas.
PD:aínda que case me gosta máis -co permiso da vicepresidencia-"el zorro cuida de las gallinas".

Romos saberes

Sobre la fotografía escribió Roland Barthes: "Muchas fotos, por desgracia, permanecen inertes bajo mi mirada. Pero incluso entre aquellas que a mis ojos tienen alguna existencia, la mayoría no provoca en mí más que un interés general y por, decirlo así, educado: ningún punctum en ellas: me gustan o me disgunstan sin punzarme: únicamente están investidas por el studium. El studium es el campo tan vasto del deseo indolente, del interés diverso, del gusto inconsecuente: me gusta/no me gusta, I like/I don't. El studium pertenece a la categoría del to like y no del to love; moviliza un deseo a medias, un querer a medias; es el mismo tipo de interés vago, liso, irresponsable, que se tiene por personas, espectáculos, vestidos o libros que encontramos bien".
Ya el título "Casas doentes" de la exposición fotográfica de Sendón en la sede de la fundación del Banco Pastor me produce cierto desasosiego; me cuesta entrar a mirar esas fotografías (¡hay más cosas que palabras!). Por más que miro esas fotografías no veo el to love barthiano. Toda casa también tiene un contexto. Estas fotografías tipo carné ¿para qué documento están hechas? Las fotogafías tipo carné o pasaporte tienen siempre algo de inútiles y mudas, tan sólo sirven para ilustrar la frialdad de una policíaca identificación. No recuerdo haber visitado una exposición tan roma de sensibilidad. Curiosamente fue inaugurada por el vicepresiedente de la Xunta de Galicia, del que sé por un amigo de un amigo de un amigo de Anxo Quintana que en su biblioteca particular hay —o había hace un par de años, que de cuando recibo la confidencia— 43 libros, parte de los cuales es una roma enciclopedia.
Es el mismo personaje, el vicepresidente, el que ha tenido la lúgubre idea de uniformar a todos los infantes, y a sus respectivos cuidadores, de las galescolas. ¿Le sonará a lúgubre al vicepresidente lo de biodiversidad? Tal vez en su rancia enciclopedia no aparezca esta actual palabra.
(No sé por qué Manuel Bragado, sobre estos dos temas anteriores, disparata tan romamente; no lo sé. Todo se contagia, dicen, menos la hermosura).
De Sendón debo elogiar su capacidad para organizar el mundo de la fotografía. Mas, ay, no todos los degustadores del buen vino saben vinificar. Y recordarle al vicepresiente que las de 'la liga de las sin bata' estamos aburridas de sus ocurrencias.

7.2.07

Casiñas de madeira

A fábrica de Casas de madeira prefabricada Las Cinco Jotas de Galicia ten a súa orixe en 1985 cando, poco a poco la carpintería del fundador se va transfomando en la actual factoría de más de 15.000 m². Situada no medio do monte do Chan do Labrador, en Candeán, nunca tivo licencia municipal, nin podía tela por ser incompatible o uso industrial coa calificación urbanística desa área. Unha resolución da Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia de 11 de abril de 2001, declaraba ilegalizables neste lugar as obras de construcción das naves, e ordeábase a demolición. Esta resolución foi ratificada por Célula de 4 de abril de 2002, da Secretaría Xeral da Consellería de Política Territorial, tras un recurso de alzada interposto polo propietario da fábrica ilegal. Naturalmente, Las Cinco Jotas non fixo nin caso, pode que sentíndose apoiada por Amador Fernández, veciño da parroquia e daquela concelleiro de medio ambiente do Concello vigués.
A partir daquel momento, as "forzas vivas" de Candeán adicáronse a "influir" para lograr que o novo PXOM recalificara este monte a "industrial". Tal manobra foi denunciada publicamente en 2002 pola asociación ecoloxista Amigos da Terra, como se recolle na páxina da Organización galega de Comunidades de Montes, porque se trata dunha zona arqueolóxica catalogada, por existiren túmulos funerarios megalíticos.

Polo que agora se vé, o especial "animador" deste trapicheo foi o "independente" do BNG Amador Fernández. Parece que as cousas non lles foron mal, e Consultora Galega, Toba e Figueroa, intentaron, via novo PXOM, recalificar este monte como industrial e así favorecer á Fábrica ilegal e soslaiar as ordes de demolición dictadas no seu día.

Pero a Xunta de Galicia, na recente resolución pola que suspende o PXOM, obriga ao Concello a modificar tal ilegal calificación e poñer as cousas no seu sitio, en defensa da legalidade e do interese xeral de protección do territorio fronte aos intereses especulativos privados.

Novamente Amador Fernández, avisou publicamente na Xerencia de Urbanismo nestes días, que se ía mobilizar a Candeán para evitar o "atropelo" da Xunta de Galicia. E aí os van, dicindo que xa hai monte dabondo na parroquia e que queren ademais, non unha, senon 40 empresas no monte e unha avenida (sic).

Amador Fernández, cando defende a capa e espada unha industria sen licencia, situada nun terreo forestal clasificado como de especial protección da paisaxe, está a dicir que a el isto da legalidade parécelle unha lata, como cando verteu todo o entullo da demolición do cuartel de Barreiro á beira do Lagares para construír un paseíño, ou cando “xestionou” os lodos da depuradora cunha empresa que os verquía ilegalmente en Lugo.

Amador Fernández era entre 1999 a 2003, concelleiro de Medio Ambiente coa corporación presidida por Lois Castrillo. Tiña, pois, durante eses anos, a condición de funcionario público. Un funcionario coñecedor directo da existencia dunha grave ilegalidade nun espacio protexido da súa propia parroquia. Coñecedor da existencia dun expediente de demolición firme en 2002, non só consentíu que tal ilegalidade se producise, senon que tamén incumpríu coa súa obriga de denuncialo.

Finalmente, a “manobrabilidade” do “profesional” Amador atopou outro cravo quente a prol da súa teima: as Consellerías de Vivenda e Industria (ambalas dúas nas mans do BNG no bipartito) decidiron facer “casas de madeira” para adicalas a vivenda protexida, a razón de 120.000 euros a unidade. As obras adxudicaranse a “unha empresa galega”.
¿Alguén lles advertiu da situación de ilegalidade recurrente das “Cinco Jotas”? ¿Trátase de financiar a legalización, vía contrato coa Administración, desa industria no caso de que tivera que “deslocalizarse” de Candeán? ¿Estamos pasándonos de suspicaces?

As fotos ilustran á perfección o porqué da calificación do solo nesta zona e o impacto da fábrica que voluntariosa e ilegalmente foi medrando no medio do monte.

P.S. O amigo Lorenzo apúntanos que as casitas de Las Cinco Jotas fanse case integramente con madeira importada dos países do Leste. Vése que o monte galego sirve máis para solar barato que para producir arborado madeirable.

ACTUALIZACIÓN 9.02.2007

Segundo informa La Voz de Galicia onte, condean a 1 ano de cárcere a un portugués por construir un galpón ilegal e ignorar as ordes de paralización e derribo. O GALPÓN ESTÁ EN CANDEÁN, CASE PEGADO Á FÁBRICA DAS CINCO JOTAS, EN CHAN DA LAGOA, EN TERREOS DE EXACTA CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA.

Claro que o portugués é xitano e, para Amador Fernández e algúns veciños de Candeán, nisto de cumprir a lei, aínda hai clases. ¿Que clase de xustiza é ista??????????

Amo a Viiigooo

Todo parece indicar que los equipos de asesoramiento electoral de los diferentes partidos (que van todos por el libro y acaban por hacer siempre lo mismo, aunque van cambiando de lo mismo cada vez) han agotado la vía "burro grande, ande o no ande", tras comprobar lo difícil que lo había puesto Manolo Pérez con lo de la "Corina (estooo..., Colina, en qué estaría yo pensando) Encantada". Volvieron a intentarlo C.Porro y Toba con lo del PXOM de los ¡400.000 habitantes para hoy! (como si fuera el cupón de la ONCE), y enseguida le saltó AR Caballero a la yugular con lo de la Mega Noria y el Hiper Mirador en otro rellenito "de fortuna", pero parece que la cosa no va.
Y los equipos de asesoramiento de la cosa, vuelta a empezar, que hay que cobrar a fin de mes y algo se les tiene que ocurrir. Y se les ocurrió.
Estoy convencido de que optaron por regresar a los orígenes y, como dice en el introito del manual, debieron considerar que lo que ha funcionado, funciona. Puestos a la faena, decidieron apelar a lo más primario del electorado: el contingente afectivo.
Supongo que la idea tuvo un origen personal, porque no creo que se les haya ocurrido a todos de repente y al mismo tiempo, y alguien recordó el éxito que, gracias al ciberespacio, obtuvo aquello de "Amo a Lauuura...". "¡Eureka!", estoy seguro que dijo enfervorizado. Y "reportó" el hallazgo a la Ejecutiva de Campaña:
-Ya lo tenemos. Hay que destacarse en la entrega a la ciudad y a la ciudadanía.
-Pero si es lo que hemos hecho siempre...

-Ya, ya. Pero se trata de publicitarlo; de hacer que vuestra propuesta sea imaginativa y no vuelva a la sempiterna fórmula competitiva de prometer el oro y el moro, y de decírselo a todo el mundo.

-Hombre, visto de ese modo...

-Pues, claro. La gente ya está cansada de tanto ¡programa!, ¡programa!, ¡programa! Eso pertenece al pasado, y ya no mueve a nadie, que los ciudadanos no son tontos.

-¿?

-O sea que..., a lo que íbamos. Como podéis ver en el informe adjunto, pág. dos, aptdos. seis, siete y siguientes, el objetivo es Vigo con todo lo que contiene, incluidos/as jubilados/as, niños/as, transeuntes y militares con/sin graduación, y el instrumento de convicción es, ¡cómo no!, el AMOR.

-¿?..., ¡Hostiña!

-Efectivamente, el AMOR, así, con mayúsculas. Y ¿que mayor amor puede tener aquel que desee servir a Vigo que el mismísimo Vigo? Pues ya está; ¡hay que amar a Vigo sobre todas las cosas y al electorado como a si mismo! El candidato ha de convencer a las mismísimas piedras de que su amor por la ciudad está por encima de todas las cosas. Ahora, sólo nos queda perfilar la frase central de la campaña, que resuma contundentemente la idea propuesta...

Como por ensalmo, toda la Ejecutiva de Campaña, puesta en pie y cimbreando las cinturas:
¡¡¡Amo a Viiigooo,/
(pero esperaré a las elecciooones...)!!!

4.2.07

Reivindico a noite máis de cinco minutos ao ano

A noite. Por un momento, fantaseei con poder contemplala, cinco minutos, con só a a lúa chea dun febreiro que agroma, conectada. Percibir a textura do granito, saber das sombras das molduras dos vellos edificios golpeadas hai décadas por canteiros que nada sabían de iluminacións “artísticas”. Perseguir a miña sombra só iluminada por pequenos faroles nas rúas. Ver apagarse os comercios e as oficinas e, con eles, iluminarse de sombras as beirarrúas e as fachadas. Pero non. Tiven que esquecer outra vez as miñas fantasías de licántropo e percibir de novo como o poder integraba como quen se enfunda unha luba, unha acción de protesta que semellaba apuntar contra eles. Balas de fogueo contra a nada, cortei cun golpe seco o diferencial co aceno coñecido de polo menos de algo valerá . Cando vin apagar os focos que iluminan o edificio do Concello, sobre o pouco que queda do castelo de San Sebastián a escuras, pensei na facilidade e naturalidade coa que o poder e os seus intermediarios de por aquí encaixan e reciclan todo aquelo que se parece á súa práctica habitual: vender imaxe a costa da nosa inxenuidade. Un bo investimento: co mesmo esforzo que o da miña escéptica baixada do interruptor no cadro eléctrico da casa, lograron que nos parecera que, nisto da loita contra o cambio climático e o derroche enerxético, todos estamos no mesmo bando e todos temos a mesma responsabilidade. E de paso, sen pagar un céntimo, son eles, e non nós, os que saen, con foto e todo, nos periódicos.

Reivindicar a noite, reivindicar a existencia dunha luz para cada hora do dia, esixir contemplar os edificios coas luces de cada hora, tal e como foron concebidos. Opoñerse ao inorme derroche enerxético da absurda iluminación “artística” dalgunhas casas singulares. Esixir, canto menos, que o apagón de cinco minutos dos focos que alumean todas e cada unha das noites do ano as fachadas do edificio municipal sexa definitivo. Transformar as nosas particulares e benintencionadas balas de fogueo de onte, nun límpido tiro de sal: pensar no global, actuar no local. Por isto propoñémosvos perder outros cinco minutos en difundir esta mensaxe entre a vosa axenda de correos amigos e, se tal, que lle chegue a Corina Porro unha misiva, máis ou menos, como esta:

Sra. Alcaldesa: a participación do Concello no apagón do pasado xoves permitiunos comprobar a facilidade con que se poden tomar certas decisións. Tamén poidemos imaxinar unha cidade onde edificios, monumentos e mesmo as árbores, non estiveran sometidos a iluminacións propias de espacios televisivos. A instalación de reflectores con intensidades, cores e angulacións que non respostan as necesidades das persoas que utilizan as rúas provocan unha sensación de artificiosidade que anula a persoalidade da cidade. Conscente, como lle supomos, da importancia do aforro enerxético, gustaríanos que o aceno do dia 1 fose continuado, coa eliminación das iluminacións mal chamadas artísticas, así como pola proposición dunha ordenanza que obrigara ás institucións privadas a cumprir co mesmo criterio. Os edificios, monumentos, as árbores, os cidadáns e o planeta todo, quedaríamoslle moi agradecidos.

2.2.07

Hormigón vistoXeraco, a un par de kilómetros al norte de Gandía (Valencia), un día cualquiera del pasado mes de noviembre. Nadie, lo juro. Supermercados, bares, restaurantes, sucursales bancarias y centenares de pisos completamente cerrados. Desolador.
A unos 100 metros de estas fantasmagóricas vías urbanas, una larga estrecha y también desolada playa mediterránea detenida por un paredón de cemento. Bajo el asfalto de las calles casi pueden verse las dunas ocupadas por el ladrillo.
En realidad, las fotos corresponden a un pueblo fantasma, en toda la extensión de la palabra: aparece en verano, y en invierno desaparece como por ensalmo. Se trata de Xeraco-Playa, porque la población originaria se encuentra a unos dos kilómetros planicie adentro, como casi todas las poblaciones mediterráneas algo alejadas de la costa por culpa de las antiguas incursiones de los piratas.

Xeraco, un pueblo resultante de la colonización musulmana en el siglo XIII, tiene censadas hoy 5.443 almas, pocas más que hace 36 años, cuando su censo era de 3.681 habitantes; Xeraco-Platja, tres kilómetros de dunas enterradas en el siglo XX bajo miles de toneladas de cemento y asfalto, acoge en verano (no más de tres meses cada año) varias veces la población del pueblo. Se termina setiembre y se queda todo el hormigón al aire, pero no hay manera de encontrar la supuesta riqueza que la avalancha turística debería desparramar por la zona: también se marcha con los turistas, y Xeraco (pueblo) continúa con su tradicional riqueza agrícola, que no ha sido suficiente para que su población crezca mucho.

Llega el otoño y la vecina Gandía-Platja también se despuebla, incluidos una veintena de hoteles que han encontrado en las arcas públicas su particular camello para atravesar el desértico invierno. ¿Cómo? Pues, muy sencillo: se le ofrece a la Administración del Estado, o de la Comunidad Autónoma, la fantástica posibilidad de "formar" a su personal en disciplinas de innegable interés para el buen funcionamiento de las ventanillas y mostradores públicos. Por ejemplo (les juro que es cierto): "Asertividad y autoestima", o "Inteligencia emocional".
A una semanita por cada descaradamente inútil curso, a razón de 20 aplicados funcionarios a pensión completa y desplazamientos pagos, son "tropecientos" mil euros que pagamos entre todos para que los cargos políticos queden "de cine" con "sus" funcionarios, con las empresas de las cadenas hoteleras y con unas cuantas de "cattering", que también son de Dios.

¿Es ese el tipo de "riqueza" que nos quieren vender algunos, empeñándose en colocarnos otras 160.000 viviendas en Vigo, o el doble de las que hay, en Foz, Nigrán o Barreiros? ¡Y con los larguísimos veranos que tenemos por aquí...!
Y aún hay quienes se escandalizan porque se pretende que Galicia conserve su privilegiada costa. Si la ocupamos con granjas de rodaballo, apartamentos y paseos marítimos, habremos acabado con el privilegio. Y, créanme, nos empobreceremos, aunque se enriquezcan los que siempre pescan en río revuelto.